Anglicky: Association of Missense MTTP Gene Polymorphism with Carcass Characteristics and Meat Quality Traits in Pigs

Zdroj: Ropka-Molik, K., Podstawski, P., Piórkowska, K., Tyra, M. (2017). Association of Missense MTTP Gene Polymorphism with Carcass Characteristics and Meat Quality Traits in Pigs. Czech Journal of Animal Science., 62, (1), 9 – 14.

Klíčová slova: "mttp, snp, kvalita vepřového masa "

Dostupný z: http://www.agriculturejournals.cz/publicFiles/204622.pdf


Trendem tohoto tisíciletí v chovu zvířat je snaha díky rozvíjejícím se genetickým metodám využít poznatků o DNA jedince ke zlepšení jeho kvalitativní stránky. Obdobně je to také v případě tohoto příspěvku, kdy se autoři zaměřili na polymorfismus genu MTTP (mikrosomální triglyceridový transferový protein). Tento protein se účastní při tvorbě chylomikronů a lipoproteinů. Hraje klíčovou roli při transportu tuku a cholesterolu mezi buněčnými membránami, což může mít vazbu k metabolismu tuků.

V tomto příspěvku autoři sledovali, zdali má chybějící polymorfismus genu MTTP vztah ke kvalitě jatečně upraveného těla a masa prasat. Tento genotyp se vyskytuje ve třech variantách CC, CT, TT. Experiment provedli u plemene landrase, large white, pietrain, durok, pulawského prasete.  Z pohledu kvality jatečně upraveného těla byla prokázána vyšší (76,99 %) jatečná výtěžnost u genotypu CC, případně CT (76,70 %). Tyto genotypy také měli nižší podíl depotního tuku (1,33, respektive 1,36 cm) na jatečném těle. Z pohledu kvality masa byla prokázána souvislost s barvou masa a jeho pH. Pokud bych se zaměřil na plemeno landrase a pietrain, které se u nás ze sledovaných plemen chovají, tak je možné konstatovat, že genotyp TT má vazbu k rychlému poklesu hodnoty pH po porážce a může směřovat ke vzniku PSE vady masa, kdy pak takovéto maso je nevyužitelné k prodeji v obchodní síti. Na základě těchto výsledků by bylo možné konstatovat, že chovatelé by se měli zaměřit na selekci homozygotů TT. Avšak zatím zachovejme klid, a počkejme na další studie, které toto tvrzení potvrdí nebo vyvrátí.  

Zpracoval/a: doc. Ing. Radek Filipčík, Ph.D., Mendelova univerzita v Brně, radek.filipcik@mendelu.cz