Zdroj: Jurásek, A., Mauer, O. 2016. Zásady manipulace se sadebním materiálem lesních dřevin před výsadbou včetně optimalizace postupů přímých výsevů do porostů a výsadeb. In: Zborník príspevkov-Lesné semenárstvo, škôlkarstvo a umelá obnova lesa 2016. Snina: Združenie lesných škôlkarov Slovenskej republiky, 46-52. ISBN 978-80-972366-2-5.

Klíčová slova: "manipulace se sadebním materiálem, umělá obnova, zalesňování, způsoby výsevů a výsadeb"

Dostupný z: http://www.skolkari.eu/files/Zbornik-2016.pdf


V České republice jsou od roku 1998 jsou uplatňovány standardy kvality sadebního materiálu lesních dřevin (dále jen SMLD). Tyto standardy byly vtěleny do ČSN 482115 Sadební materiál lesních dřevin. Na základě nových poznatků byla v roce 2012 tato norma revidována a doplněna. Dalším koncepčním materiálem pro lesnickou praxi je „Katalog biologicky ověřený typů obalů pro pěstování sadebního materiálu“, který je již více než 10 roků k dispozici. Přestože ve školkách jsou vypěstovány kvalitní sazenice, stále v současné praxi zůstává vážným problémem manipulace se SMLD od jeho vyzvednutí ve školce až po vlastní umělou obnovu nebo zalesňování. Zde často dochází k pochybením a nedostatkům, které se v konečném efektu projevují v neúměrném snížení fyziologické kvality SMLD, vzniku druhotných deformací kořenů a zvýšení ztrát po výsadbě. Proto vznikla iniciativa stanovit nejen standardní postupy a parametry umělé obnovy a zalesňování, ale i vymezit biologicky vhodné postupy manipulace se sadebním materiálem před výsadbou.

V článku jsou popsány v přehledných tabulkových výstupech požadavky na prostokořenný sadební materiál a také pro krytosemenný sadební materiál včetně parametrizace ručních i mechanizovaných sadebních postupů. Popsány jsou i vhodné metody manipulace se sadebním materiálem před jeho použitím k obnově lesa. Pokud budou dodrženy definované požadavky, zcela nedojde k výraznějšímu snížení fyziologické kvality sadebního materiálu a následně se tím významně sníží ztráty po výsadbě

Všechny poznatky uvedené v článku jsou uvedeny a zabudovány do nové technické normy ČSN 482116 Umělá obnova lesa a zalesňování. Tato norma je v ČR od roku 2015 k dispozici odborné veřejnosti na distribučních místech Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ).

Autoři v závěru předpokládají intenzivní využívání nové normy, zejména při zadávání zakázek v pěstební činnosti. Dále je předpoklad účinného využití i pro orgány státní správy při kontrole hospodaření a použití dotací v lesích.

Zpracoval/a: Ing. Jiří Holický, jhcplzen@seznam.cz