Anglicky: Control of perennial weeds in spring cereals through stubble cultivation and mouldboard ploughing during autumn or spring

Zdroj: Brandsæter, L.,O. – Mangerud, K. – Helgheim, M. - Berge, T.,W. (2017): Control of perennial weeds in spring cereals through stubble cultivation and mouldboard ploughing during autumn or spring. Crop Protection: 98, 16-23.

Klíčová slova: "regulace plevelů; cirsium arvense; elymus repens; sonchus arvensis; stachys palustris; zpracování půdy"

Dostupný z: https://ac.els-cdn.com/S0261219417300625/1-s2.0-S0261219417300625-main.pdf?_tid=ba829c5c-c084-11e7-becb- 00000aab0f02&acdnat=1509706375_2260d776f5ef7404082ae0475a689c2d


Cirsium arvense a Elymus repens a další vytrvalé druhy patří mezi nebezpečné plevele. E. repens  je běžně regulován aplikací glyfosátu před sklizní v zralém ječmeni nebo po sklizni ve strniscích všech druhů obilovin. C. arvense, Sonchus arvensis a Stachys palustris jsou běžně postemergentně regulovány aplikací růstových herbicidů. Např. při průzkumu ve Finsku i jinde byla zjištěna v organickém zemědělství čtyřnásobně vyšší biomasa plevele u jarních obilovin než v konvenčním zemědělství. Regulace plevele při ekologickém způsobu hospodaření vyžaduje rychlá a častá opatření, jako je přímá mechanická regulace plevele v plodinách.  Přímá mechanická regulace vytrvalých plevelů v plodinách jako je podmítka po sklizni není v severských zemích tak běžná, ale poskytuje možnosti regulace zejména v kombinaci s jinými plodinami. Zájem o toto opatření roste. Jak při předcházení obrovským problémům s vytrvalými plevely v ekologickém zemědělství, tak i při snižování používání herbicidů v konvenčním a integrovaném zemědělství. Četné studie z oblasti konvenčního zemědělství ukázaly, že orba spojena s podmítkou významně potlačuje vytrvalé plevele, přičemž její účinnost se zvyšuje s hloubkou orby.  

V této studii jsou popsány účinky různého načasování orby půdy s nebo bez předchozí podmítky strniště s vlivem na plevele a jarní obiloviny. Pokusy byly prováděny na dvou pracovištích v Norsku během dvouletého a tříletého období, přičemž ošetření se opakovala na stejných pozemcích. Zpracování půdy probíhalo diskovými branami s následnou orbou anebo pouze s orbou. Zpracování půdy probíhalo na podzim nebo na jaře.  Při experimentu byla hodnocena hustota a biomasa nadzemních výhonků C. arvense, E. repens, S. arvensis a S. palustris, a celková nadzemní biomasa jařiny (oves). Sledované parametry u C. arvense a S. arvensis byly úzce spjaty s načasováním kultivačních prací. U kultivace půdy na jaře došlo ke snížení C. arvense a S. arvensis ve srovnání s podzimní kultivací. Termín zpracování půdy neměl žádný vliv na zastoupení E. repens v následující jařině. Celkově nejlepší strategií pro regulaci populací vytrvalých druhů plevelů představovala podmítka strniště s následnou orbou na jaře. Bohužel za nevýhodu tohoto systému lze považovat pozdní výsev jarních obilovin spojený se snížením biomasy rostlin.

Zpracoval/a: Ing. Jan Štrobach, Ph.D., Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., strobach@vurv.cz
Přílohy
19.docx