Anglicky: Forest fires in the Czech republic – characteristics, prevention and firefighting: review

Zdroj: Holuša, J., Berčák, R., Lukášová, K., Hanuška, Z., Agh, P., Vaněk, J., Kula, E., Chromek, I. 2018. Lesní požáry v České republice – charakteristika, prevence a hašení: review. Zprávy lesnického výzkumu, 63(3), 184-194. ISSN 0322-9688

Klíčová slova: "lesní požáry, prevence, hašení, měsíc, den, hodina, vlhkost, záchranný bod"

Dostupný z: http://www.vulhm.cz//sites/File/ZLV/fulltext/533.pdf


Článek je pokračováním v tématu kolektivu autorů, kteří zde na rozdíl od prvního článku rozpracovávají problematiku do praktických řešení a postupů. Nevyhnutelnou podmínkou pro hoření je interakce dvou materiálových (hořlavé látky a kyslíku) a jednoho energetického (tepelného) zdroje (Zachar 2009). Podle Baloga, Kvarčáka (1999) nazýváme tyto tři základní zdroje trojúhelníkem hoření. Jako první ho formuloval Lavoisier (1743–1794). V případě, že jedna z částí tzv. trojúhelníku chybí, nedochází k hoření a nevzniká požár. Kolektiv autorů si vytkl jako cíl v článku provést komplexní zpracování aktuálních poznatků o anatomii lesních požárů, prevenci a postupech zdolávání lesních požárů. V článku je podrobně uvedena terminologie spojená s požárem a popsány různé způsoby hašení a postupů v likvidaci lesních požárů. Vše je doplněno grafy a ilustrativními obrázky.

Autoři upozorňují, že prevence a zdolávání lesních požárů je komplexní záležitost, kterou je dotčena řada institucí a orgánů. Při řešení je nezbytná vzájemná spolupráce těchto zainteresovaných subjektů s cílem dalšího rozšiřování a vylepšování systémů prevence a včasného zjišťování lesních požárů. V rámci prevence i řešení nastalých situací je důležité propojení vztahů hasičských a lesnických institucí, které mohou poskytnout detailní znalosti o lesním prostředí a dopomoci ke zvyšování kvality prevence. V článku autoři apelují za vytvoření koncepce budování vodních zdrojů využitelných k hašení lesních požárů v lesních porostech. Dále je uváděno, že je užitečné vlastníky lesních porostů stimulovat k rekonstrukci a stavbě kvalitních lesních cest sjízdných hasičskou technikou a zvýšit tím pravděpodobnost úspěšnější a rychlejší likvidace vzniklého požáru, stejně jako je informovat o možnostech shromažďování informací a dat (indexy nebezpeční požárů, vlhkost vzduchu, míra sucha, teploty apod.) k aktivnímu předvídání rizika vzniku požáru. V článku je apelováno na znovu vytvoření požárních plánů, které by zvýšily připravenost boje s lesním požárem. Nesložitější a nejtěžší úkol autoři vidí ve vytvoření systému efektivního informování a osvěty obyvatelstva (propagace existence záchranných bodů) se snahou snížit počet nedbalostně vzniklých lesních požárů, stejně jako stimulovat zaměstnance lesních majetků k zodpovědnému přistupování k práci v lese, a to nejen při pálení klestu.

Zpracoval/a: Ing. Jiří Holický, jhcplzen@seznam.cz