Anglicky: Understanding the Economics of Tile Drainage. Iowa Drainage Law Manual.

Zdroj: Iowa farmland. Kapitoly: Iowa Drainage Guide, Iowa Drainage Law Manual

Klíčová slova: "role odvodnění, dosahované efekty odvodňovací stavby, investiční a provozní náklady, výpočet návratnosti investice"

Dostupný z: www.extension.iastate.edu/agdm https://www.extension.iastate.edu/agdm/articles/hof/HofJuly10.html http://www.ctre.iastate.edu/pubs/drainage_law/index.htm


Text shrnuje ekonomiku a legislativu v oblasti odvodňování zemědělských pozemků. Stát Iowa se nachází v centrální části USA, charakteristický kontinentálním podnebím s výraznými teplotními extrémy. Více jak polovina zemědělských půd má problémy s přebytkem vody, odvodňování je proto rozšířeným opatřením. Odvodnění je realizováno kombinací otevřených příkopů a podzemních drénů. V článku jsou nejprve popsány zásady návrhu odvodnění (intenzita a rychlost snižování HPV) a vyjmenovány jsou dosahované efekty: stabilita výnosů (efektivnější využití zdrojů, snížení finančního rizika), časnější výsadba, vyšší sklizeň, snížení energie potřebné pro provoz na plochách, stabilita rostlin v půdě, snížení chorob rostlin, snížení zhutnění půdy, zvýšení hodnoty pozemku a další.

Odvodnění je dlouhodobou investicí. V příspěvku je uveden doporučený postup pro výpočet návratnosti investice včetně zahrnutí provozních nákladů. Počítána je výnosová odezva – porovnáním podobných pozemků přemokřených a odvodněných. Toto může být inspirací pro aplikaci i v našich podmínkách - můžeme z výsledků odvodit hodnocení efektivity provozních nákladů, cílených na údržbu, opravy, ale i na modernizace. Inspirativní může být ingerence státu do vztahu vlastník – nájemce pozemku, pokud nájemce prokazatelně investuje do hydromelioračních opatření.

Druhá příručka, týkající se komentářů k související legislativě, obsahuje souhrny a odkazy k nejpodstatnějším právním předpisům pro odvodnění v Iowě. S ohledem na potřebnost změn naší legislativy, dosud nedostatečně zohledňující situaci staveb odvodnění, jsou tyto komentáře také inspirativní. Obsahují často kladené otázky týkající se rolí vlastníka, uživatele i agentur v souvislosti s odvodňováním. Na příkladech jsou doloženy typické zásady a formy dohod používané agenturami k řešení související problematiky.

Zpracoval/a: doc. Ing. Zbyněk Kulhavý, CSc., Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i., kulhavy.zbynek@vumop.cz