Anglicky: Implementing nature conservation through integrated forest management: A street-level bureaucracy perspective on the German public forest sector.

Zdroj: Maier C., Winkel, G. 2017. Implementing nature conservation through integrated forest management: A street-level bureaucracy perspective on the German public forest sector, Forest Policy and Economics, 82: 14 – 29.

Klíčová slova: "veřejná správa, implementace politiky, byrokracie na úrovni široké veřejnosti, integrovaná správa lesů, politika ochrany přírody"


Jednotné řízení lesů zaměřené na více rozdílných cílů hospodaření ve stejné oblasti je jeden z důležitých přístupů, s jehož pomocí lze dosáhnout sladěním konfliktů zájmů a požadavků, které jsou na lesy kladeny. Zatímco se tímto tématem a jeho implementací zabývalo několik studií na regionální úrovni, literatura má velké mezery ve zpracování detailních analýz toho, jak lesníci vnímají a implementují integraci rozdílných požadavků na veřejné lesy v praxi, a také jaké faktory nejvíce ovlivňují rozhodování na místní úrovni. Tato studie se snaží vyplnit tyto mezery, zaměřuje se především na aspekty ochrany přírody a jejich integraci do řízení veřejných lesů, kde je hlavním cílem produkce dřeva. Ve studii se zkoušelo zavedení integrovaného řízení lesů dohromady v pěti německých spolkových zemích, a hodnotilo se to, jak toto řízení vnímají správci lesních podniků. Zjištění poukazují na velkou ochotu a zapojení lesních správců do sjednocení nástrojů pro ochranu přírody prostřednictvím integrovaného řízení lesů. Nicméně je zde také několik faktorů, které brání k jejich zavedení. Především zde existuje nesoulad mezi požadavky kladené na lesní správce a jejich podporou pokud jde o čas, flexibilnější těžební cíle a finanční stejně jako personální zdroje. Z článků vyplývá, že pro implementaci integrovaného systému ochrany přírody v praxi vyžaduje příznivější podmínky, které mohou skutečně usnadnit rovnováhu mezí rozdílnými požadavky prostřednictvím integrovaného řízení lesů. 

Nalezení společného řešení a rovnováhy pro rozmanité požadavky společnosti na veřejné lesy je aktuální výzvou pro lesnickou politiku a lesní hospodářství. Napětí mezi multifunkčním lesním hospodářstvím a integrovanou ochranou přírody, je spojeno se zásadní otázkou, jak se má řídit a organizovat hospodaření s lesními hospodářskými subjekty a s lesní společností zaměřenou na výrobu dřeva orientovanou na globalizaci trhů se dřevem na jednom konci, a veřejná správa reagující na pluralitní společenské požadavky prostřednictvím účasti veřejnosti na opačném konci. Toto napětí nelze přecházet, protože obě organizační paradigmata se mohou nakonec střetnout na úrovni, ve které jsou prováděna skutečná rozhodnutí v oblasti správy lesů. Politická podpora integrované správy lesů může být pouze výchozím bodem. Zavedení tohoto paradigmatu je náročnějším úkolem a vyžaduje snížení očekávání ohledně jednotlivých odlišných individuálních cílů, včetně výroby dřeva, pokud má být dlouhodobě úspěšná.

Zpracoval/a: Ing. Miroslava Šodková, Česká zemědělská univerzita v Praze, sodkova@fld.czu.cz