Anglicky: Management of drinking water catchment areas in cooperation with agriculture and the specific role of organic farming. Experiences from Germany and France

Zdroj: Fabienne Barataud, Christine Aubry, Alexander Wezel, Patrick Mundler Barataud, F., Aubry, CH., Wezel, A., Mundler, P. (2014). Management of drinking water catchment areas in cooperation with agriculture and the specific role of organic farming. Experiences fro m Germany and France. Land Use Policy. Volume 36, 585-594. https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2013.10.010

Klíčová slova: "jakost vody, zemědělství, ochranná pásma vodních zdrojů, ekologické zemědělství"

Dostupný z: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264837713002056?via%3Dihub


V evropských povodích zdrojů pitné vody existuje mnoho problémů se znečištěním dusičnany a pesticidy ze zemědělských zdrojů a v současné době se hledají různé možnosti managementu v těchto povodích. Jednou z možností, jak sladit zemědělské činnosti a ochranu vod, je ekologické zemědělství. Součástí článku je porovnání tří povodí podzemních zdrojů pitné vody (Mnichov a Augsburg v Německu , Lons-le-Saunier ve Francii), kde existují smlouvy mezi zemědělci a vodárenskými společnostmi o ochraně jakosti pitné vody. Hlavní rozdíly jsou ve vymezení působnosti jednotlivých měst, v kompenzačních platbách pro zemědělce za dodržování režimu hospodaření, zapojení městské rady při získávání pozemků a významu ekologického zemědělství.

Všechna tři studovaná povodí mají podobnou rozlohu, avšak jiný počet obyvatel zásobovaných pitnou vodou (1,3 mil Mnichov, 300 tis. Augsburg a 25 tis. Lons-le-Saunier). Odlišný je rovněž způsob hospodaření v povodí, přírodní podmínky a také trend vývoje dusičnanů a pesticidů. Počet hospodařících subjektů v povodí vodárenského zdroje je 220 Mnichov, 90 Augsburg a 75 Lons-le-Saunier. Vymezení ochranných pásem(OP) je rozdílné v jednotlivých povodích. V povodí zdroje pro Mnichov je výrazný podíl ekologického způsobu hospodaření (2000 ha), přičemž patří k největším plochám v Německu, v povodí Augsburg a Lons-le-Saunier se jedná přibližně o 5 % zájmového území.

Ve výsledcích jsou podrobně popsány podmínky smluv se zemědělci v jednotlivých povodích včetně vyčíslení finančních kompenzací za dodržování režimu (např. Mnichov 250 – 380 €/ha/rok), délky smlouvy se zemědělci (15 let, 5let a 3 roky) a režimů hospodaření. Přechod na ekologické zemědělství je vhodné kombinovat s dalšími nástroji a opatřeními v dané oblasti:  podporou kolektivního stravování s ekologickými potravinami pro školy nebo jiné místní stravovací zařízení, jako v případě Mnichova, podporou vytváření místních a regionálních tržních struktur pro ekologické suroviny a poskytování více informací a lepší komunikaci se zemědělci, kteří projevují zájem o přechod na ekologické zemědělství.

Z výsledků vyplývá, že je třeba se více věnovat problematice pesticidů. Např. v akčním plánu pro zdroj Lons-le-Saunier požadují více finančních prostředků pro analýzy nad rámec legislativních předpisů. Z pohledu znečištění podzemních vod pesticidy je Mnichov jediným povodím, kde dochází k menšímu riziku vzhledem k větším plochám v režimu ekologického zemědělství.

Zpracoval/a: Ing. Petra Oppeltová, Ph.D., Mendelova univerzita v Brně, oppeltova@mendelu.cz