Anglicky: Gait of dairy cows on floors with different slipperiness

Zdroj: Telezhenko, E., M. Magnusson, C. Bergsten. 2017. Gait of dairy cows on floors with different slipperiness. J. Dairy Sci. 100:6494-6503.

Klíčová slova: "dojený skot, betonová podlaha, litý asfalt, gumová matrace, kluzkost, pohyb"

Dostupný z: https://doi.org/ 10.3168/jds.2016-12208


Různé typy podlah pohybových chodeb a čekáren, které jsou jedním z nejdůležitějších komponentů v ustájení skotu, přímo ovlivňují utváření a růst paznehtů, jejich zdraví, ale i pohyb krav a celkovou úroveň welfare. Nevhodné typy podlah – zejména ty příliš kluzké – jsou nebezpečné nejen z hlediska přímého ohrožení zdraví paznehtů a končetin (zranění, kulhání), ale nepřímo ovlivňují i chování krav (nejistota pohybu, neochota chodit apod.) a jejich reprodukční cyklus (omezení projevů říjí – pohybová aktivita). Tato studie se zabývá kluzkostí u různých typů podlah užívaných ve stájích pro dojený skot. Testovány byly technické vlastnosti podlah a rovněž byla posuzována chůze ustájených krav. Mezi testované technické parametry patřil dynamický a statický koeficient tření, odolnost proti skluzu a abrazivita. Testované podlahy byly z materiálů: beton s hladkým povrchem (bez profilování), beton s kosočtverečnou profilací (drážky 8 mm široké a 5 mm hluboké; délka hran kosočtverce 80 mm), beton s hexagonálním vzorem – šestiúhelníkovou profilací (hrany 55 mm), litý asfalt odolný proti kyselinám, měkké gumové matrace a jako kontrola již v chovu používané betonové rošty. Koeficient tření a odolnost proti skluzu byly testovány na suchých a čistých podlahách i na podlahách mokrých a znečištěných.

Nejnižšího koeficientu tření bylo dosahováno u betonových podlah (0,29 – 0,41), střední hodnotu měl litý asfalt (0,38 – 0,45) a nejvyššího koeficientu tření bylo dosahováno u gumových matrací (0,49 – 0,57). Nejvyšší abrazivity bylo dosahováno na podlahách z litého asfaltu (hodnota 4,48 g/ 10 m), zatímco u betonových podlah byla vyšší hodnota abrazivity zjištěna u betonové podlahy s kosočtverečnou profilací (2,77), a to ve srovnání s ostatními testovanými betonovými podlahami (1,26–1,60). Nejnižší hodnotu v testech odolnosti proti skluzu (mokrý/suchý podklad) měl beton s hladkým povrchem (79/35) a litý asfalt (65/47) a to zejména při znečištění vrstvou kejdy.

Vybrané pokusné krávy (40 ks holštýnských dojnic) měly velmi dobré zdraví paznehtů. Krávy s klinickým kulháním (skóre >2) do experimentu zahrnuty nebyly. Testy chůze krav probíhaly v chodbě dlouhé 30 m a široké 2,2 m vedoucí ze stáje (volné boxové ustájení) k dojírně. Do této pohybové chodby byly vkládány desky s různými typy podlah v celkové délce 10 m. Zbytek pohybové chodby byl opatřen betonovými rošty. Betonové rošty byly brány ve studii jako kontrola. Sledovány byly tyto ukazatele chůze: rychlost, délka a úhel kroku, asymetrie, překrývání kroků a mediolaterální posunutí zadních nohou. Při hodnocení různých typů podlah dle chůze krav lze říci, že méně asymetrické chůze bylo zaznamenáno na podlahách s vysokou odolností proti skluzu. Nejbezpečnější a nejpohodlnější chůze byla pozorována na gumových matracích. Korelace mezi proměnnými chůze a fyzikálními charakteristikami podlah se pohybovala od průměrné po nízkou (0,54 – 0,16), takže žádná z fyzikálních charakteristik sama o sobě dostatečně nevypovídala o kluzkosti podlahy. Přítomnost drážek zlepšovala odolnost proti skluzu a pohybovou koordinaci zvířat, naproti tomu pevné podlahy bez povrchové úpravy (hladký beton a litý asfalt) vykazovaly vyšší kluzkost, a to zejména při jejich znečištění kejdou. Matrace v pohybových chodbách podle autorů této publikace významným způsobem zlepšují kvalitu chůze – např. rychlost a jistotu pohybu.  

Zpracoval/a: Ing. Stanislav Staněk, Ph.D., Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., stanek.stanislav@vuzv.cz