Anglicky: Use of on-farm data guide treatment and control mastitis caused by Streptococcus uberis

Zdroj: Samson O., Gaudout N., Schmitt E., Schukken Y.H., Zadoks R. (2016). Use of on-farm data guide treatment and control mastitis caused by Streptococcus uberis. Journal of Dairy Science, 99: 7690-7699. doi.org/10.3168/jds.2016-10964

Klíčová slova: "mastitidy, streptococcus uberis, prognóza, antibakteriální léčba, klinické projevy"

Dostupný z: http://eprints.gla.ac.uk/129588/1/129588.pdf


Nárůst rezistence bakterií vůči antibakteriálním látkám je jedním z nejaktuálnějších problémů současnosti. Léčba mastitidy je nejčastějším důvodem pro použití antimikrobiálních látek u dojeného skotu. Odpovědné užívání antibiotik by se mohlo zlepšit, pokud budeme lépe identifikovat prediktory (předpoklady úspěšnosti léčby), podle kterých by se rozhodování o léčbě přizpůsobovalo. V ideálním případě by se mohlo dosáhnout širokého rozšíření využívání údajů a dat, které jsou pro farmáře běžně dostupné. Aby bylo možné zhodnotit, zda je to prakticky proveditelné, byli v rámci realizované studie zemědělci vyzváni, aby odevzdali vzorky mléka z případů mastitid k mikrobiologickému kultivačnímu vyšetření. Z 624 kultivačně pozitivních vzorků byl ve 251 případech identifikován jako původce Streptococcus uberis. Při hodnocení jednotlivých krav byly případy mastitid klasifikovány jako závažné, mírné, opakované nebo subklinické. Déle byla o jednotlivých kravách shromážděna data jako počet somatických buněk (SCC), pořadí laktace, laktační fáze, dojivost, obsah tuku a bílkovin, léčba. Na úrovni stáda byly zjišťovány údaje o ustájení, typu lože, dezinfekci struků před dojením a po dojení. Závažné případy byly nejvíce zastoupeny u prvotelek a u krav na začátku laktace. Opakující se mastitidy se nejčastěji vyskytovaly u krav na 3. nebo vyšší laktaci. Pravděpodobnost vyléčení byla vyšší u krav na první a druhé laktaci než u krav starších, a byla vyšší u zvířat s jediným zvýšením počtu somatických buněk než u zvířat s vícečetnými záznamy o vysokých počtech somatických buněk. Výsledky získané v současné studii jsou podobné těm, které byly dříve popsány u mastitid vyvolaných Staphylococcus aureus. U starších zvířat a u zvířat s opakovaně zvýšenými počty somatických buněk může současné použití více léčebných postupů zvýšit pravděpodobnost vyléčení, ale to může zároveň zvyšovat spotřebu antibiotik. Lze konstatovat, že běžně dostupné informace evidované na úrovni krávy mohou pomoci předpovědět (predikovat) výsledky antimikrobiální léčby případů mastitid způsobovaných nejčastějšími gram pozitivními původci. Studie dokladuje velký význam důkladné evidence dat a jejich využívání při řízení stáda, nastavování preventivních programů i léčebných protokolů.

Zpracoval/a: doc. MVDr. Leoš Pavlata, Ph.D., Mendelova univerzita v Brně, leos.pavlata@mendelu.cz
Přílohy
abstrakt-11.docx