Zdroj: Křížová, O. 2017: Schváleny česko-saské projekty. DTPA/MT ANNABERG-BUCHHOLZ, 2017 (4): 18 – 19.

Klíčová slova: "finanční alokace, projekt, přeshraniční spolupráce, sasko "


V rámci přeshraničního Programu spolupráce Svobodný stát Sasko -  Česká republika 2014-2020 bude možná realizace dalších 14 projektů. Monitorovací výbor v rámci programu potvrdil na svém zasedání začátkem dubna 2017 v Karlových Varech česko-saské projekty, které budou podpořeny z prostředků Evropské unie v celkové výši 12 miliónů EUR. Projekty, které mohly být schváleny, jsou jasným znamením toho, jak důležitou roli hraje pro lidi v Sasku a Česku  sbližování regionu.

Jeden z potvrzených projektů se zabývá koncepční protipovodňovou ochranou. Zařízení podílející se na projektu „STRIMA II“ zlepšují svými aktivitami prevenci a ochranu obcí v případě katastrof. V projektu se pracuje na přeshraničních úkolech managementu pro riziko povodní v příhraničí Česka – Saska a dochází k posílení výměny národních a nadnárodních vědomostí. Záměr bude podpořen Evropskou unií částkou téměř 1,7 milionů Euro.

Tři ze schválených projektů se zabývají přeshraniční ochranou přírody, půdy a životního prostředí. Zúčastněná zařízení svými záměry přispějí k zachování a ochraně biologické rozmanitosti příhraničí.

Centrum životního prostředí Umweltzentrum Dresden e.V., Česká ornitologická společnost Praha, Muzeum města Ústí nad Labem a Institut biologie obratlovců České akademie věd v Brně spolupracují na projektu „ANTHENE“. Kooperační partneři stabilizují populaci sýčka obecného (Athene noctua) v česko-saském příhraničí a podporují jeho další rozšíření formou monitoringu, výzkumu a konkrétních ochranných opatření. Intenzívnější zájem o sýčka obecného bude dále iniciován rozsáhlou prací s veřejností. Evropská unie záměr podpoří částkou téměř 856 00 Euro.

I přes to, že se nejedná o vědecký článek, je důležité tuto problematiku pro praxi sledovat a zdůrazňovat. V rámci přeshraniční spolupráce je stále alokováno značné množství finančních prostředků pro finanční období 2014 – 2020. Je důležité motivovat vlastníky lesů k využívání finančních prostředků v rámci přeshraniční spolupráce, a to i z důvodu daleko snadnější administrace než vychází z operačních programů, nehledě na to, že jak na německé, tak české straně působí Sekretariát, který je žadateli prakticky kdykoliv k dispozici.

Zpracoval/a: Ing. Kateřina Ventrubová, Ph.D., katka.ventrubova@gmail.com
Přílohy
abstrakt-6.docx