Anglicky: Costs and benefits of erosion control measures in the UK

Zdroj: Posthumus, H., Deeks, L. K., Rickson, R. J., Quinton, J. N. 2013. Costs and benefits of erosion control measures in the UK. Soil Use and Management DOI: 10.1111/sum.12057

Klíčová slova: "ekonomika, konturové obdělávání, ochranné vsakovací pásy, cena protierozních opatření"


Práce shrnuje ekonomické posouzení přínosů protierozních opatření, resp. ztrát způsobených erozí. Posouzení se skládá z kvantifikace a hodnocení dopadů eroze půdy tzv. on-site (na místě) nebo off-site (mimo pozemek). Mnoho opatření na ochranu půdy proti erozi způsobuje negativní finanční a ekonomické výnosy. To zčásti vysvětluje, proč se zemědělci obecně zdráhají provádět opatření proti erozi bez finanční kompenzace. Tato studie jako nejdůležitější opatření na omezení eroze uvádí (pro zemědělce ve Velké Británii):

  1. management v rámci kolejových řádků
  2. mulčování,
  3. ochranné (vsakovací) pásy
  4. vyšší hustota pěstování plodin
  5. místa pro sedimentaci plavenin (sediment traps).

Konturové obdělávání se sice jeví jako nákladově efektivní, ale toto opatření není za všech okolností vhodné, a proto není tak široce rozšířeno. Skutečná efektivita nákladů na opatření proti erozi se však bude lišit v závislosti na místních podmínkách, a proto autoři doporučují provést individuální hodnocení na úrovni zemědělských podniků nebo bloků. Dopady eroze půdy na místě (on-site) a mimo lokalitu (off-site) byly vesměs odhadnuty na národní úrovni, mezery nicméně zůstávají ve značné nejistotě ohledně kvantifikace dopadů eroze na ekosystémové služby. Dalším problémem je riziko dvojího počítání, neboť některé ekosystémové služby jsou navzájem závislé a sdružené. Autoři ve studii například uvádí modelový příklad některých základních plodin, jako jsou: brambory, cukrovka, řepka, ječmen, pšenice s hrubou marží v rozmezí £300–2500. Modelově jsou zde pak ukázány ztráty na výnosu těchto plodin, pokud by se vytvořily ochranné vsakovací pásy široké 2, 4, 6 a 12m (£7–300/ha; tj.208–8 900 Kč/ha). Autoři například uvádí investiční náklady a náklady na údržbu opatření na ochranu proti erozi. Náklady na hektar mulčování v dávce 2,5 t/ha uvádí £100 (cca 2 970 Kč); pro agro-lesnictví £500 (cca 14 850 Kč); použití geo-textilie/ zatravnění údolnic 256£ (cca 7 600 Kč) apod. Náklady na konturové obdělávání uvádí autoři £32 na hektar (cca 950 Kč), s předpokladem: 10% nárůstu nákladů na operace před sklizní, 25% nárůst nákladů při sklizni. Náklady na změnu managementu v rámci kolejových řádků £20 na hektar (cca 594 Kč), náklady na bezorebné technologie £67 na hektar (cca 1 990 Kč) atd.

Průměrný kurz GBP/CZK v roce 2009: 1GBP = 29,697 Kč

Zpracoval/a: Ing. Vítězslav Vlček, Ph.D., Mendelova univerzita v Brně, xvlcek1@mendelu.cz