Anglicky: The social and economic value of cultural ecosystem services provided by urban forests in North America: A review and suggestions for future research

Zdroj: Nesbitt L., Hotte, N., Barron S., Cowan J., Sheppard S. R. J. 2017. The social and economic value of cultural ecosystem services provided by urban forests in North America: A review and suggestions for future research. Urban Forestry & Urban Greening, 25: 103-111. https://doi.org/10.1016/j.ufug.2017.05.005

Klíčová slova: "města, kulturní ekosystémové služby, posouzení, udržitelnost, městské lesy, oceňování"


Většině světové lidské populace žijící ve městech, poskytují městské lesy stále důležitější škálu ekosystémových služeb, od zlepšené kvality ovzduší a lepší přizpůsobení se změně klimatu až po celkové zlepšení výsledků v oblasti veřejného zdraví a v neposlední řadě přináší zvýšení příjmů z cestovního ruchu. Význam těchto ekosystémových služeb v městském prostředí a čím dál tím větší role, kterou města hrají v životě lidí po celém světě, motivovaly vědce k mnoha různým pokusům, které kvantifikovaly hodnotu ekosystémových služeb poskytovaných městskými lesy. Tento článek hodnotí stávající výzkum v oblasti městského lesnictví, ekonomiky, sociologie a zdraví, pojednává o hodnotě služeb městských ekosystémů se zaměřením na kulturní služby, což je kategorie ekosystémových služeb, která má klíčový význam pro lidský blahobyt, ale dosavadní výzkumy neměly dostatek empirických podkladů. Po přezkoumání bylo identifikováno 38 studií, které zkoumaly hodnotu smíšené vegetace, 31 studií, které zkoumaly hodnotu stromů a 43 studií, které zkoumaly hodnotu zelených ploch. Psychické zdraví je nejvíce studovanou kategorií ekosystémových služeb, přičemž většina výzkumů v této oblasti se zaměřuje na ekosystémové služby smíšené vegetace. Sociální zdraví, hospodářský rozvoj komunity a cestovní ruch jsou studovány nejméně, přičemž většina výzkumu v těchto oblastech se zaměřuje na smíšené vegetace a stromy. Pro kvantifikaci hodnoty městské zeleně v rámci každé kategorie ekosystémových služeb bylo použito více měřítek, ale pouze 11 měřených hodnot bylo vyjádřeno finanční hodnotou. K velkým mezerám v literatuře, které představují silné příležitosti pro budoucí výzkum, patří: hodnota městských lesů v otázce zlepšení sociálního zdraví, rovnovážný přístup k ekosystémovým službám, vliv městských lesů na hospodářský rozvoj komunity, ekonomické zhodnocení.

Toto přezkoumání by mělo podpořit budoucí výzkum v oblastech, které jsou zdůrazněny, města a obce by měly zvážit zahrnutí hodnocení širokého spektra ekosystémových služeb do územního plánování a rozpočtování. Vyhodnocení těchto služeb a s nimi spojených nákladů je důležitou složkou pro zajištění toho, že v urbanistickém lesním plánování a správě bude zahrnuto celé spektrum přínosů městských lesů a bude bráno v potaz to, že městské lesy hrají klíčovou roli v ovlivňování kvality života městských obyvatel.

Zpracoval/a: Ing. Miroslava Šodková, Česká zemědělská univerzita v Praze, sodkova@fld.czu.cz