Anglicky: The effect of temperature and time of day on welfare indices in loose-housed holstein cows

Zdroj: Velecká, M., Javorová, J., Falta, D., Večeřa, M., Andrýsek, J., Chládek, G. (2014). The effect of temperature and time of day on welfare indices in loose-housed holstein cows. Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis. 62, (3), 656 – 570.

Klíčová slova: "cci, teplota prostředí, holštýnské dojnice "

Dostupný z: https://acta.mendelu.cz/62/3/0565/


Termín welfare znají všichni chovatelé hospodářských zvířat. Je to termín který se v posledních letech dostal do řady předpisů, která motivují chovatele ke stále intenzivnějšímu zvelebování prostor, kde jsou zvířata držena. Druhým neméně významným důvodem, proč věnovat pozornost pohodě zvířat je spokojenost chovaných zvířat, protože jen takový jedinec je schopen dosahovat maximální produktivity. V současnosti je zavedeno v chovu skotu několik indexů welfare: CCI – index pohody krav, který by měl být vyšší něž 85 %, SSI – index stojících krav, který by se měl pohybovat do 15 %, PEL – index využití lehacích boxů (optimum nad 75 %). Hodnocení pohody dojnic je věnován také tento příspěvek, kde se autoři zaměřili na sledování indexů pohody v produkční stáji holštýnského skotu. Výsledky vycházejí z ročního sledování chování dojnic v době mezi dojeními za současného záznamu teploty stájového prostředí.

Autoři prokázali negativní působení stájové teploty nad 20 °C na welfare dojnic a také poukazují na to, že v případě zjišťování indexů welfare je třeba zohledňovat dobu, která uplynula od dojení, protože například u indexu SSI byly optimální hodnoty zjištěny až v čase 6 – 8 hodin po dojení, v případě indexu PEL naopak optimálních hodnot bylo dosahováno 1 – 3 hod. po návratu z dojírny. Jaké z toho plyne ponaučení? Nevěřme bezhlavě vypočteným indexům, které by někdo vypočetl na základě jedné krátké návštěvy stáje. Je třeba při jejich výpočtu vycházet z celodenního sledování, aby výsledky byly objektivní.

Zpracoval/a: doc. Ing. Radek Filipčík, Ph.D., Mendelova univerzita v Brně, radek.filipcik@mendelu.cz