Anglicky: Effect of insecticides used against the Euoropean cornborer on thrips abubdance on maize

Zdroj: Bereś P.K., Kucharczyk H., Górski D. (2017): Effects of insecticides used against the European corn borer on thrips abundance on maize. Plant Protect. Sci., 53: 44–49.

Klíčová slova: "chemická regulace; listové insekticidy; účinnost; thysanoptera; zea mays"

Dostupný z: http://www.agriculturejournals.cz/publicFiles/204200.pdf


V Polsku byla kukuřice (Zea mays L.) pěstována na komerční bázi od padesátých let, což bylo hlavně stimulováno zavedením hybridů ze stejných linií. V současné době kukuřice, kromě ozimé řepky olejky a ozimé pšenice, je jednou z nejdůležitějších plodin pěstovaných v Polsku a od roku 2012 je její plocha o něco více než jeden milion hektarů.  Vzhledem k rozdílům v půdních a klimatických podmínkách, jsou zde  také regionální rozdíly v kultivaci s ohledem na výrobní účely. Na jihu provincie se nejvíce kukuřice pěstuje pro zrno, na severu především pro siláž.

Účinek uvedeného chemického ošetření proti Ostrinia nubilalis (Hbn.) a jeho vliv na výskyt třásněnek na kukuřici na jihovýchodě Polska bylo experimentálně vyhodnoceno. Dva insekticidy: Karate Zeon 050 CS obsahující lambda-cyhalothrin a Proteus 110 OD, obsahující thiakloprid s deltamethrinem byly testovány. Kukuřice byla ošetřena během druhé dekády měsíce července, v době vysokého výskytu larev Ostrinia nubilalis, který se shodoval s populačním vrcholem výskytu třásněnek na rostlinách kukuřice. Testované účinné látky vykazovaly vysokou účinnost proti třásněnkám, ale lepší účinek, který se projevil v poklesu výskytu třásněnek, byl prokázán po aplikaci kombinae thiaclopridu s deltamethrinem. Testované insekticidy významně snižovaly počet škůdců třicet dnů po aplikaci.

Příznivé výsledky jsou v Polsku dosahovány především kvůli neselektivním účinkům lambdacyhalothrinu, deltamethrin a thiacloprid, které kromě účinku na bázlivce kukuřičného také nepřímo ovlivňují populaci třásněnek. Dokud budou tyto účinné látky povoleny v Polsku proti O. nubilalis na kukuřici, tam nenebude potřeba samostatná regulace třásněnek a bude možné počet chemických ošetření kukuřice pole lze snížit.

Zpracoval/a: doc. Ing. Jan Mikulka, CSc., Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., mikulka@vurv.cz