Anglicky: Precision Agriculture Technologies for Crop and Livestock Production in the Czech Republic

Zdroj: Vrchota, J, Pech, M, Švepešová, I. 2022. Precision Agriculture Technologies for Crop and Livestock Production in the Czech Republic. Agriculture 12, 1080.

Klíčová slova: "precizní zemědělství, průmysl 4.0, technologie, autonomní stroje, drony, roboti "

Dostupný z: https://www.researchgate.net/publication/362191043_Precision_Agriculture_Technologies_for_Crop_and_Livestock_Production_in_the_Czech_Republic


Článek metodou dotazníkového šetření monitoruje míru přijetí pokročilých technologií v českém zemědělství. Struktura zemědělství v České republice je příznivá pro rozvoj technologií precizního zemědělství. Přispívají k tomu fakta jako: většina půdy je obhospodařovaná velkými podniky, vysoká průměrná velikost polí, různost půdních podmínek, proměnlivost terénu.

V České republice je 89 320 společností podnikajících v zemědělství. Z 1500 oslovených zemědělských subjektů odpovědělo na otázky dotazníku 131. Mikropodniků, do 10 zaměstnanců, bylo 21 %. Nejvíce, polovinu všech odpovědí, tvořily názory z malých podniků, tj. mezi 11 a 50 zaměstnanci. Odpovědi středně velkých podniků, zaměstnávajících 51 až 250 lidí, byly zastoupeny 28 % a z velkých podniků, nad 250 zaměstnanců přišla jediná odpověď (1 %) 

Gaf 1: Zastoupení dotazovaných podniků podle velikosti

Co se zaměření podniků týče, více jak dvě třetiny (68 %) podniků byla zaměřena jak na rostlinnou, tak živočišnou výrobu, čtvrtina (25 %) se zabývala pouze rostlinnou produkcí a zbylých 7 % podnikalo v živočišné produkci.

Graf 2: Zaměření podniků z hlediska produkce

 

První část výzkumu se dotazovala podniků zaměřených na rostlinnou výrobu. První zkoumanou technologií bylo použití senzorů v rostlinné produkci. Celkem 58 % respondentů uvedlo, že využívá senzory ke sledování povětrnostních podmínek. Významný byl také podíl využití senzorů k ochraně a výživě rostlin, který činil 53 %. Polovina dotazovaných využívá senzory k určování polohy zemědělských strojů. Méně časté využití senzorů, 40 %, bylo ke sledování aktuálního technického stavu strojů. Z nabízených možností nejmenší využití senzorů připadlo na detekci anomálií, což přispívá k včasným zásahům. Tuto možnost zvolilo 21 % dotazovaných.

Graf 3: Využití senzorů v zemědělské praxi

 

Dále se autoři dotazovali na využívání moderních zemědělských strojů v rostlinné produkci. Téměř 90 % zemědělců má osobní zkušenost s využíváním autonomních traktorů či jiných pracovních strojů v rostlinné produkci. Další otázkou byla integrace navigačních systémů a optimizačního softwaru v zemědělských strojích. Ty umožňují přesnou navigaci strojů a podporující neuniformní přístup k pozemkům, zejména dávky hnojiv. Využití bezpilotních letounů pravděpodobně ještě čeká masovější využití, přesto už nyní je používá třetina dotazovaných podniků.

Graf 4: Používání moderních strojů v zemědělské rostlinné produkci

 

Druhá část výzkumu se zabývala podniky s živočišnou produkcí. V podnicích pracujících se zvířaty bylo zjišťováno rozšíření senzorů a zařízení pracujících na bázi internetu věcí (IoT). Typickým představitelem IoT zařízení jsou chytré obojky, jejich využití bylo zkoumáno podle účelu, se kterým jsou využívány. 47 % podniků je využívá ke kontrole pohybu zvířat, 43 % k sledování zdravotního stavu zvířat a 32 % firem jimi sleduje příjem potravy chovaných zvířat. Poslední nabízenou možností bylo využití senzorů k měření mikroklimatu v chovných halách.

Graf 5: Využití senzorů a IoT zařízení v podnicích zaměřených na živočišnou produkci

Poslední zkoumanou oblastí bylo zapojení robotů do živočišné výroby. Podíl podniků, kde využívají roboty ke krmení dobytka je 20 %. Dojící roboty využívá 13 % dotazovaných firem.

Graf 6: Využívání robotů v podnicích s živočišnou produkcí

Zpracoval/a: Bc. Heřman Šnevajs, LESPROJEKT-SLUŽBY s.r.o., snevajs@lesprojekt.cz