Anglicky: Impacts of tillage, stubble management and nitrogen on wheat production and soil properties

Zdroj: Abdul Basir, Mohammad Tariq Jan, Mukhtar Alam, Abdul Sattar Shah, Khilwat Afridi, Muhammad Adnan, Khalid Ali and Ishaq Ahmad Mian Basir, A., M. T. Jan, M. Alam, A. S. Shah, K. Afridi, M. Adnan, K. Ali & I. A. Mian (2016) Impacts of tillage, stubble management, and nitrogen on wheat production and soil properties. Canadian Journal of Soil Science, 97, 133-140.

Klíčová slova: "zpracování půdy, posklizňové zbytky, dusíkaté hnojivo, půdní vlastnosti, pšenice (ozimá)"

Dostupný z: http://www.nrcresearchpress.com/action/showCitFormats?doi=10.1139%2Fcjss-2015-0139


Při nepřetržitém střídání plodin na bázi obilovin může nevhodná správa posklizňových zbytků, například spalování a odstraňování z pole, poškodit vlastnosti půdy a produktivitu plodin. Cílem této studie bylo vyhodnotit účinky různých způsobů zpracování půdy, hnojení dusíkem a hospodaření se strništěm kukuřice ( Zea mays L.) na následnou plodinu pšenice ( Triticum aestivum L.) a půdní vlastnosti.

Experiment hodnotil tři různá zpracování půdy, mělká kultivace rotavátorem (0-10 cm), konvenční (0-20 cm) a hluboká orba (0-30 cm), jako další bylo také hodnoceno hospodaření se strništěm (odstranění, spálení nebo ponechání strniště) a varianta s hnojením nebo bez hnojení 120 kg N ha -1ve formě močoviny. Bylo provedeno statistické šetření zohledňující zároveň celoplošné faktory.

Mělké zpracování půdy rotavátorem zvýšilo výnos pšenice a zlepšilo zadržení vody v půdě, obsah minerálního N, celkový N a organický uhlík. Podobně, ponechání strniště a hnojení N zlepšilo výnos zrna a vlastnosti půdy v porovnání s odstraněním strniště nebo jeho spálením. Byly zaznamenány synergické účinky mezi mělkou kultivací a přidáním posklizňových zbytků s N hnojením pro výnos zrna a obsah N v půdě. Autoři dospěli k závěru, že v systému pěstování obilovin může začlenění mělké kultivace a kukuřičného strniště spolu s hnojením dusíkem zlepšovat půdní vlastnosti a produktivitu následné pšeničné plodiny ve stávajících půdních podmínkách.

Zpracoval/a: Ing. Petra Křížová, Česká zemědělská univerzita v Praze, petrakrizova@af.czu.cz