Zdroj: Brant V., Zábranský P., Škeříková M., Pivec J., Kroulík M., Procházka L. (2015): Praktické možnosti využití užších řádků u kukuřice v rámci ochrany půdy proti erozi. Agromanuál 2. 96–99.

Klíčová slova: "eroze, ochrana, půda"

Dostupný z: https://public.pioneer.com/CMRoot/International/Public/Czech/Czechia/News/NEWS_Brant_Agromanual_02_2015.pdf


V letech 2012–2014 byla v rámci polního pokusu zkoumána problematika vlivu rozdílné šířky řádků porostů kukuřice (0,45 a 0,75 m) na hodnoty kapkové eroze a na distribuci srážky v porostu v rámci dílčích zón řádku. Pokusy probíhaly na lokalitě Budihostice (střední Čechy). Cílem bylo posoudit vliv užších řádků na eliminaci eroze v porostech kukuřice, především na eliminaci kapkové eroze, která je považována za primární faktor vzniku erozních procesů. Z hlediska praktického využití získaných výsledů v rámci protierozní ochrany autoři doporučují následující opatření:

  • Při zakládání porostů kukuřice do užších řádků (0,45 m a méně) je potřebné do fáze prodlužovacího růstu zajistit dostatečné pokrytí půdy živým nebo mrtvým mulčem, tj. alespoň 30% pokrytí povrchu půdy.
  • Z hlediska kvality práce secího stroje je nutné mít na paměti, že s poklesem vzdálenosti mezi řádky klesá prostor pro ukládání rostlinných zbytků odhrnutých odstraňovači rostlinných zbytků. Dalším problémem zde mohou být např. dlouhé a nerozložené lodyhy vymrzlé nebo umrtvené meziplodiny.
  • V technologiích s užšími řádky nejsou tak vysoké požadavky na pomalou biodegradaci mrtvého mulče. Od fáze BBCH 30 je u úzkých řádků výraznější pozitivní vliv struktury porostu na eliminaci eroze. Při zajištění dlouhodobě stabilního pokrytí půdy mulčem během vegetace lze uvažovat o možnosti pěstování kukuřice v řádcích o šířce 0,45 m a menší i na erozně ohrožených pozemcích.
  • Při využití užších řádků lze u technologií setí do půdy bez mulče efektivněji zajistit pokrytí meziřádku většími půdními částicemi při jejich odhrnutí z místa secího lože.
  • Z důvodu eliminace rizika soustředného povrchového odtoku v rámci řádku rostlin by při zakládání porostů nemělo docházet k tvorbě hlubší rýhy secím strojem. Na tuto skutečnost je však potřebné pamatovat i v porostech s řádky širšími než 45 cm.

Zásadní skutečností však zůstává, že snížení šířky řádků u kukuřice přispívá k eliminaci erozního rizika, a může být součástí protierozních opatření.

Zpracoval/a: Ing. Vítězslav Vlček, Ph.D., Mendelova univerzita v Brně, xvlcek1@mendelu.cz