Anglicky: Weed Management in 2050: Perspectives on the Future of Weed Science

Zdroj: Westwood, J. H. at al. 2018. Weed Management in 2050: Perspectives on the Future of Weed Science. Weed Science. vpl. 66, pages. 275 – 285.

Klíčová slova: "biologická ochrana, biopesticidy, herbicidy"

Dostupný z: https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-core/content/view/51F98001554CADCE9866699E976562D1/S0043174517000789a.pdf/div-class-title-weed-management-in-2050-perspectives-on-the-future-of-weed-science-div.pdf


Věda o plevelech prožívá kritické období. Desetiletí používání chemických přípravků (herbicidů) vedlo k nárůstu počtu herbicidně rezistentních populací plevelů. Existuje několika málo nových herbicidů s jedinečnými způsoby účinku proti tomuto trendu. Velmi často však neexistují žádné ekonomické alternativy k herbicidům ve velkoplošně pěstovaných plodinách. Současně se světová populace zvětšuje, což vyžaduje větší produkci potravin, aby do roku 2050 zabezpečilo zdroje k očekávaným 9 miliardám lidí. Tyto výzvy považujeme spolu s nově vznikajícími trendy v oblasti technologií a inovací, které nabízejí naději na zajištění udržitelné regulace plevelů v budoucnosti. Pokroky v pochopení interakce rostlinných patogenů přispějí k vývoji nových agens biologické kontroly a pohledy do interakce mezi rostlinami a rostlinami naznačuje, že plodiny lze zlepšit manipulací s jejich reakcí na konkurenci. Revoluce v oblasti výpočetní techniky a automatizace vedly k využívání technologií založených na využití informací o novém pohledu a globálním systému precizního zemědělství, kdy dojde k rozlišení plevele od plodin a zajistí í přesnou regulaci plevelů. Tyto technologie otevírají řadu možností účinné regulace plevelů, ať už prostřednictvím chemických nebo mechanických postupů. Pěstitelé potřebují také informace, aby mohli přijímat správná rozhodnutí. Domníváme se, že uspokojování potřeb zemědělského hospodaření s rostlinami do roku 2050 a dále výzvy, které vyžadují, aby finanční instituce, výzkumní pracovníci a studenti odhodlají zavést nové technologie na trvalá řešení pro zvládání problematiky zaplevelení.

Zpracoval/a: doc. Ing. Jan Mikulka, CSc., Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., mikulka@vurv.cz