Zdroj: Mayer V., Vacek J., Stehlík M., Vejchar D. (2016): Protierozní technologie ochrany půdy při pěstování brambor. Úroda 1. 50–55.Mayer V., Vacek J., Stehlík M., Vejchar D. (2016): Protierozní technologie ochrany půdy při pěstování brambor. Úroda 1. 50–55.

Klíčová slova: "brambory, eroze půdy, hrázkování/důlkování, vlastnosti půdy, konstrukce strojů"

Dostupný z: http://www.vuzt.cz/svt/vuzt/publ/P2016/005.pdf


Článek v úvodní části shrnuje zahraniční zkušenosti protierozního pěstování brambor. Brambory patří z hlediska vodní eroze spolu kukuřicí, cukrovkou a slunečnicí obecně mezi nejvíce problematické plodiny. Mezi vhodné postupy pro protierozní pěstování brambor bývá obvykle uváděno hrázkování a důlkování s náklady ve výši 14 euro/ha (Německo). Efekt hrázkování je autory z některých studií citován na úrovni 1/3 eroze (3 tuny/ha) ve srovnání s konvenčním zpracováním půdy (9 tun/ha). Navíc je při použití hrázkování uváděno 7% zvýšení výnosu.

Pro posouzení protierozní účinosti důlkování a hrázkování v podmínkách ČR zpracoval VÚZT (Výzkumný ústav zemědělské techniky) 4 varianty pracovních nástrojů, které byly použity pro polní pokus v Senožatech a Valečově. Z výsledků vyplynulo, že největší nebezpečí eroze je v systému záhonového odkamenění 6 týdnů od zasázení po vzejití porostu, pak se začne uplatňovat ochranný vliv vegetace, který se postupně ztrácí tři týdny před sklizní po uzrání porostu až do rozbití natě. Z hlediska utužení (které má podstatný vliv na smyv půdy při erozi) byly nejproblematičtější kolejové brázdy při záhonovém odkameňování, následovala brázda klasické technologie bez odkamenění a nejméně problémová se jevila středová brázda při záhonovém odkamenění.

Z výsledků ověřování funkčních vzorků hrázkovacích a důlkovacích pracovních ústrojí se jako nejlepší jevil varianta s dlátovým pracovním ústrojím (z hlediska funkčnosti a zadržení vody). Jako vhodné se jeví i použití tohoto typu, za dvouřádkový sázeč, do technologie záhonového odkameňování (důležitá je však nosnost a robustnost sázeče). Podobně byl hodnocen rovněž důlkovací adaptér za dvouřákový sázeč do technologie pěstování brambor s odkameňováním. Účinnost provedených opatření byla ve srovní s kontrolou vyšší až o 88 %.

Zpracoval/a: Ing. Vítězslav Vlček, Ph.D., Mendelova univerzita v Brně, xvlcek1@mendelu.cz