Anglicky: Practical biosecurity recommendations for farm tour hosts

Zdroj: Kerr, S. 2017. Practical biosecurity recommendations for farm tour hosts. Washington State University Extension and the U.S. Department of Agriculture .Northwest Regional Livestock and Dairy Extension, ext.wsu.edu, FS257E, 16 p

Klíčová slova: "biosekurita, farma, návštěvníci"

Dostupný z: http://pubs.cahnrs.wsu.edu/publications/pubs/fs257e/


Tato publikace je určena pro chovatele hospodářských zvířat, kteří by chtěli své farmy zpřístupnit pro prohlídky nebo vzdělávací kurzy, semináře včetně dnů otevřených dveří, s cílem minimalizovat rizika zavlečení původců onemocnění do chovu, které je s aktivitami spojeno.

V poslední době stále roste počet malých soukromých farem. Na druhé straně narůstá zájem veřejnosti o to, odkud jejich potraviny pochází, kde a jak se vyrábí včetně podmínek, ve kterých jsou chována hospodářská zvířata. Další oblastí jejich zájmu je získání informací o možnostech domácího chovu zvířat popř. pěstování vybraných plodin na zahrádkách. Kampaně propagující nákup produktů místních farmářů jsou zaměřené na podporu místních zemědělců. Ale i soukromí farmáři potřebují informace o nových trendech chovu zvířat i pěstování plodin; a zdrojem těchto informací mohou být i návštěvy v jiných chovech.

 

Před vlastní realizací je vhodné zpracovat kontrolní seznam zahrnující všechna riziková místa, ve vztahu k plánované přítomnosti návštěv na farmě včetně omezení, která přítomnost cizích osob na farmě způsobí (změna denního časového harmonogramu prací) včetně potenciálního vlivu na zvířata (vyrušování zvířat, snížení produkce mléka atd.). Všichni chovatelé budou muset zvážit potenciální rizika spojená s pořádáním výše uvedených akcí v porovnání s možnými výhodami. Při přípravě a plánování takových akcí zahrnující také minimalizaci potenciálních rizikových faktorů má nezastupitelnou úlohu faremní veterinární lékař a místně příslušné orgány Státní veterinární správy – aktuální epizootologická situace v regionu, výběr vhodných dezinfekčních prostředků aj.

Strategii biosecurity je vhodné rozdělit do následujících oblastí:

Analýza rizika – identifikace a rozdělení rizik podle stupňů na nízký – střední – vysoký – včetně faktorů které stupeň rizika mohou ovlivnit.

Kontaktování cílové skupiny návštěvníků včetně zaslání základních pravidel spojených s jejich návštěvou ve Vašem chovu. U chovů prasat a drůbeže s vyšší koncentrací zvířat včetně povinné doby bez kontaktu se zvířaty, jejichž onemocnění jsou přenosná na zvířata v navštíveném chovu včetně informace o skutečnosti, že vstup na farmu je možný pouze přes hygienickou smyčku.

Zabezpečení plochy pro parkování vozidel návštěv mimo areál farmy.

Příprava a rozmístění směrovek na parkoviště a ke vstupní bráně do chovu a informačních tabulí a panelů v jednotlivých částech farmy.

Zabezpečení dostatečného množství osobních ochranných prostředků – jednorázových návleků na obuv a overalů různých velkostí, včetně vyznačení místa, kde si návštěvy tyto overaly a návleky na obuv nasadí a před odchodem z farmy odloží do připravených pytlů či nádob na odpad. V chovech s vysokou úrovní biosecurity si musí všichni návštěvníci před vstupem na farmu umýt a vydezinfikovat ruce a projít přes vstupní dezinfekční rohož.

Zabezpečení vstupů na farmu a pohybu osob v areálu farmy – v průběhu akce musí být otevřena pouze jedna vstupní brána, aby bylo možno na jedné straně zaregistrovat všechny osoby, vstupující do areálu farmy, a na straně druhé zamezit nekontrolovanému vstupu na farmu.

Zajištění bezpečnosti návštěv – v průběhu celého pobytu návštěv na farmě musíte mít dispozici dostatečný počet průvodců (při větším počtu osob je vhodné vytvořit menší skupiny), kteří kromě podávání informací zodpovídají za přesun celé skupiny v areálu včetně dodržování základních zásad biologické bezpečnosti (omezení přímého kontaktu se zvířaty, zákaz kouření, pití a konzumace potravin v areálu farmy s výjimkou k tomu určených míst, aj.)

Přestože je v současnosti pořádání vzdělávacích akcí a seminářů včetně dnů otevřených dveří na farmách populární, představují tyto akce určitá rizika, spojená s možností průniku patogenních mikroorganismů včetně původců zoonóz do chovu. Tato rizika je ovšem možno minimalizovat důkladnou přípravou spojenou s vypracováním individuálního plánu  biosecurity a především pak jeho důsledným dodržováním všemi zainteresovanými subjekty.

Zpracoval/a: doc. MVDr. Pavel Novák, CSc., Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., novak.pavel@email.cz