Anglicky: Factors affecting piglet mortality during the first 24 h after the onset of parturition in large litters: effects of farrowing housing on behaviour of postpartum sows

Zdroj: Yun, J., Han, T., Björkman, S., Nystén, M., Hasan S., Valros, A., Oliviero, C., Kim, Y., Peltoniemi, O. 2019. Factors affecting piglet mortality during the first 24 h after the onset of parturition in large litters: effects of farrowing housing on behaviour of postpartum sos. Animal, 13, 5, 1045–1053, DOI:10.1017/S1751731118002549.

Klíčová slova: "superplodné prase, volné ustájení, postnatální mortalita, chování prasnic, slinný kortizol"

Dostupný z: https://www.cambridge.org/core/journals/animal/article/factors-affecting-piglet-mortality-during-the-first-24-h-after-the-onset-of-parturition-in-large-litters-effects-of-farrowing-housing-on-behaviour-of-postpartum-sows/F7347867BC875E30816F80F1542C7114


Postnatální úmrtnost selat, zejména v důsledku zalehnutí selat prasnicí v systémech s neuzavřenými porodními kotci, je zejména u vrhů superplodných prasnic vyšší. Volné ustájení v kotcích snižuje stres prasnic zejména poskytnutím většího prostoru pro prasnici a tím, že umožní projevy mateřského chování. Tento výzkum však naznačuje, že pokud je volné ustájení špatně navrženo, má to za následek neklid při porodu a nepohodlí prasnic s následným negativním efektem na přežitelnost selat. Cílem této studie bylo identifikovat faktory, které ovlivňují mortalitu selat v průběhu prvních 24 hodin po porodu u vrhů superplodných prasnic a zjistit jejich vztah s poporodním chováním prasnic ve dvou různých systémech chovu.

Celkem 30 prasnic bylo rozděleno do dvou skupin a chováno ve dvou odlišných systémech: (UPK) (n = 15): uzavřená porodní klec (0,80 × 2,20 m) uvnitř kotce (2,50 × 1,70 m) a (OPK) (n = 15): porodní klec otevřená (0,80 × 2,20 × 1,80 m) uvnitř kotce (2,50 × 2,40 m) s 9 kg sena v jeslích. Celkem bylo během prvních 24 hodin po porodu (T24) analyzováno 518 živě narozených selat. Chování prasnic bylo hodnoceno pomocí video analýz během T24. Celková úmrtnost selat zalehnutím byla vyšší ve skupině (UPK) ve srovnání se skupinou (OPK). V průběhu T24 prasnice ze systému (OPK) déle setrvávaly ve stoji, vykazovaly vyšší frekvenci kousání zábran a vyšší frekvenci odchytávání selat v porovnání se skupinou (UPK). Zároveň u nich byla zjištěna vyšší hladina kortizolu ve slinách. Během T24 míra úmrtnosti způsobená zalehnutím úzce korelovala s výše zmíněnými ukazateli. Na závěr lze konstatovat, že okamžitá úmrtnost selat po narození, převážně zalehnutím, může být vyšší u systému OPK a to především u prasnic s velkým počtem selat ve vrhu. Velký význam má i navržený systém vyhřívání pro selata a dostatek prostoru pro prasnici. Výsledky naznačují, že využití OPK u prasnic s velkými vrhy může způsobit vyšší ztráty selat během prvních 24 hod. po porodu.

Zpracoval/a: doc. Ing. Jaroslav Čítek, Ph.D., Česká zemědělská univerzita v Praze, citek@af.czu.cz