Anglicky: Estimating the soil erosion cover-management factor at the European scale

Zdroj: Panagos,P., Borrell, P., Meusburger, K., Alewell, C., Lugato, E., Montanarella, L. 2017. Estimating the soil erosion cover-management factor at the European scale. Land Use Policy 48 (2015) 38–50.

Klíčová slova: "c-faktor, zpracování půdy posklizňové zbytky plodin rostlinný pokryv, rusle, ochrana půdy"

Dostupný z: https://www.researchgate.net/publication/277170350_Estimating_the_soil_erosion_cover-management_factor_at_the_European_scale


Užívání a management půdy ovlivňují ztráty půdy. Mezi rizikové faktory eroze půdy patří faktor pokryvu (faktor C). Je to faktor, který zemědělci mohou nejvíce a snadno ovlivnit tak, aby se snížila ztráta půdy způsobená erozí.

Tato studie navrhuje metodiku pro odhad C faktoru v Evropské unii (EU) pomocí celoevropských databází (např. CORINE Land Cover), biofyzikálních atributů odvozených od dálkového průzkumu a statistických údajů o zemědělských plodinách. Byl vyvinut Model LANDUM v evropském měřítku s cílem odhadnout faktor C pro všechny způsoby využití půdy.

Na orné půdě byl faktor C odhadnut pomocí statistiky o výměře plodin (% půdy na plodinu) a údajů o formách hospodaření, jako je konzervační obdělávání půdy, využívání posklizňových zbytků rostlin a výměr ploch plodin v zimě.

Faktor C na neobdělávaných půdách byl odhadnut váženým rozsahem hodnot zjištěných v literatuře podle frakcionace vegetačního pokryvu, který byl odhadnut na základě dálkové snímkování „ Fcover“.

Průměrný faktor C v EU je odhadován na 0,1043, s extrémně vysokou variabilitou, lesy mají nejnižší faktor C (0,00116), nejvyšší mají orné půdy a oblasti s nízkou mírou vegetace (0,233 a 0,2651).

Konzervační postupy ochrany přírody (obdělávání půdy, využití plodin a posklizňových rostlinných zbytků) snižují faktor C v průměru o 19,1% na orné půdě.

Metodika je navržena tak, aby byla nástrojem pro posouzení dopadu budoucího využívání půdy a osevního postupu střídání plodin s ohledem na vodní erozi půdy.  Dopad změn užívání půdy (odlesňování, rozšiřování ploch orné půdy

a vliv politiky (jako je například společná zemědělská politika a tlak na zvýšení ploch energetických plodin) lze potenciálně vyčíslit pomocí navrhovaného modelu. Údaje o C faktoru a použité statistické vstupní údaje jsou k dispozici v Evropském datovém centru pro půdu.

Zpracoval/a: Ing. Jaroslava Janků, CSc., Česká zemědělská univerzita v Praze, janku@af.czu.cz