Anglicky: Health effects of feeding genetically modified (GM) crops to livestock animals: A review

Zdroj: de Vos, C., J., Swanenburg, M. 2018. Health effects of feeding genetically modified (GM) crops to livestock animals: A review. Food and Chemical Toxicology, 117, 3-12.

Klíčová slova: "geneticky modifikované plodiny, zdraví, hospodářská zvířata"


Výměra zemědělské půdy, na které se ve světě pěstují geneticky modifikované (GM) plodiny, se od počátku jejich využívání v r. 1996 zvýšila na 185 milionů hektarů. Nejčastěji využívanými GM plodinami jsou Bt kukuřice (introdukce bakteriálního genu způsobujícího rezistenci vůči hmyzu), RR sója (introdukce genu způsobujícího toleranci vůči přípravkům na bázi glyfosátů (Roundup)), bavlník a řepka. Velký podíl GM plodin je zpracováván do krmiv pro hospodářská zvířata. Do tohoto review byly zahrnuty pouze studie zaměřené na GM plodiny první generace, u kterých inzerce genu z jiného organismu nevedla ke změně jejich chemického složení. GM druhé generace jsou pak ty, u kterých genetickým inženýrstvím dochází k záměrné změně složení, např. ke zvýšenému obsahu žádoucích látek (aminokyselin, mastných kyselin, vitaminů atd.), zlepšení využitelnosti živin anebo snížení obsahu nežádoucích látek (fytátů, ligninu, alergenních látek atd.). Cílem tohoto review bylo vyhodnotit možné zdravotní dopady zkrmování GM plodin přežvýkavcům, prasatům a drůbeži. Hodnoceny byly parametry tělesná kondice, hmotnost vnitřních orgánů, hematologie, sérová biochemie, histopatologie, klinické vyšetření, imunitní reakce a gastrointestinální mikroflóra. Do hodnocení bylo zahrnuto 27 vědeckých publikací z období 2006-20016. Ve většině experimentů byla zvířatům zkrmována Bt kukuřice anebo RR sója, případně obojí.

Více statisticky významných rozdílů bylo zjištěno v případě zkrmování Bt kukuřice, avšak naměřené hodnoty byly v normálním biologickém rozmezí a biologický význam rozdílů u nich není pravděpodobný. Žádné změny nebyly detekovány klinickým vyšetřením, což znamená, že u žádného ze zvířat krmeného GM plodinami nebyla vizuálně zjištěna zdravotní porucha související s krmenými GM plodinami. Je zdůrazňováno, že změnu jediného zdravotního parametru nelze považovat při hodnocení vlivu GM plodin za směrodatnou. Závěry by měly být založeny na vzájemných vztazích parametrů sérové biochemie, hmotnosti orgánů a/nebo histologických nálezů. Někteří autoři zastávají názor, že zkrmování Bt kukuřice může mít spíše pozitivní efekt na zdraví zvířat, protože při jejím pěstování se používá méně pesticidů a rostliny tedy obsahují nižší koncentrace vysoce toxických mykotoxinů než kukuřice konvenční.

Na základě výsledků tohoto review autoři docházejí k závěru, že neexistuje žádný zřejmý důkaz negativního vlivu zkrmování krmiv obsahujících GM plodiny první generace na zdravotní stav hospodářských zvířat. Bezpečnost využívání GM plodin by měla být testována s použitím standardizovaného experimentálního designu, který by zahrnoval požadavky na počty pokusných zvířat, minimální délku experimentu, měřené zdravotní parametry a rozmezí těchto parametrů považované za normální.

Zpracoval/a: Ing. Luděk Bartoň, Ph.D., Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., barton.ludek@vuzv.cz