Anglicky: Reutilización de agua: estado actual y perspectivas

Zdroj: Sala-Garrido, R., Molinos-Senante, M., Fuentes, R., Hernández Sancho, F. 2020. Reutilización de agua: estado actual y perspectivas. Fedea. p.19

Klíčová slova: "odpadní voda, závlahy, španělsko, izrael"

Dostupný z: https://documentos.fedea.net/pubs/dt/2020/dt2020-09.pdf


Vodní zdroje EU jsou stále více zatěžovány, což vede k nedostatku vody a ke zhoršování její kvality. Zejména změna klimatu, nepředvídatelné změny charakteru počasí a sucho významně přispívají k problémům v dostupnosti sladké vody, způsobeným rozvojem měst a zemědělstvím. V květnu 2020 bylo vydáno Nařízení evropského parlamentu a rady EU č. 2020/741 o minimálních požadavcích na opětovné využívání vody, které bude implementováno do národních legislativních předpisů členských států.

Opětovné využívání vody pro zavlažování v zemědělství může přispět také k podpoře oběhového hospodářství, a to opětovným získáním živin z recyklované odpadní vody a jejich použitím na plodiny prostřednictvím hnojivé závlahy. Opětovné využívání vody by tak potenciálně mohlo omezit nutnost dodatečného používání minerálních hnojiv. Koncoví uživatelé by měli být informováni o obsahu živin v recyklované odpadní vodě. Má se za to, že opětovné využití řádně vyčištěné odpadní vody, například z čistíren městských odpadních vod, má menší dopad na životní prostředí než jiné metody alternativního zásobování vodou, jako je převádění vod nebo odsolování. V Unii však k takovému opětovnému využívání vody, jež by mohlo snížit plýtvání vodou a vodu šetřit, dochází pouze v omezené míře.

Databáze Eurostat uvádí, že z celkového množství vyčištěné odpadní vody v EU jsou pouze 3% opětovně využívána. Z celkového objemu využití vyčištěné odpadní vody v EU připadá 75% na Španělsko, 17% na Chorvatsko, 3% na Kypr a 5% na ostatní státy. Pro srovnání je možné uvést příklad Izraele: zde je 93% produkovaných odpadních vod odváděno na čistírnu, přičemž 85% objemu vyprodukovaných odpadních vod je opětovně využíváno (400 mil m3/rok). Ve Španělsku je 70% opětovně využívaných vod použito v zemědělství, 27% na závlahu parků, zahrad a sportovišť a zbylá 3% na ostatní (čištění kanalizace a ulic).

Zdravotní normy týkající se hygieny potravin ze zemědělských produktů zavlažovaných recyklovanou odpadní vodou mohou být zavedeny pouze tehdy, pokud se požadavky na kvalitu recyklované odpadní vody určené pro zavlažování v zemědělství nebudou v členských státech významně lišit. Harmonizace požadavků by měla přispět k účinnému fungování vnitřního trhu v souvislosti s těmito produkty.

V předkládaném článku byly vysoké náklady identifikovány jako významná překážka při opětovném využívání odpadních vod. Z tohoto důvodu je nezbytné, aby do dlouhodobé politiky států byly obecně zahrnuty i environmentální přínosy a další pozitivní externality při opětovném využívání odpadních vod.

Zpracoval/a: Ing. Petra Oppeltová, Ph.D., Mendelova univerzita v Brně, oppeltova@mendelu.cz