Anglicky: The uptake of different tillage practices in England

Zdroj: Alskaf K. – Sparkes D.L. - Mooney S.J. - Sjögersten S. - Wilson P. (2020): The uptake of different tillage practices in England. Soil Use and Management. 36: 27-44.

Klíčová slova: "půda, střídání plodin, zpracování půdy"

Dostupný z: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/sum.12542


Zpracování půdy je základem pro pěstování plodin na zemědělské půdě. Ve Velké Británii převažuje konvenční orba. Účelem orby je rozrušit a provzdušnit povrch zeminy do hloubky, zapravit (nebo také zaorat) posklizňové zbytky, statková a průmyslová hnojiva, zelené hnojení a zamezit růstu plevelů. Po orbě následují operace jako je vláčení, válení, aj. Pokud při zpracování půdy, nedojde k zaklopení horních vrstev půdy, jedná se o redukované zpracování půdy. Způsoby zpracování půdy se mohou lišit mezi podniky, regiony i zeměmi a je závislé na mnoha faktorech, jako je půdní druh a půdní typ, klima, vývoj mechanizace, intenzita zemědělské výroby, pěstované plodiny aj.  Z tohoto pohledu mají zemědělci tendenci volit systém obdělávání půdy, který nejlépe vyhovuje plodinám a půdním podmínkám. Pluhy založené na orbě proto mohou mít různé podoby v závislosti na hloubce ornice, počtu kultivačních prací a použitých strojích. Stejně tak redukované zpracování půdy může mít několik podob, které jsou závislé na množství rostlinných zbytků na povrchu půdy a použitých technologiích.

Díky celé řadě běžně používaných postupů zpracování půdy je klasifikace zpracování půdy složitým procesem. Proto abychom snížili definiční složitost systémů zpracování půdy, v tomto článku, definujeme pojem „redukované zpracování půdy“ jako systémy kultivační, které nezahrnují převrácení půdy. To zahrnuje dvě podmnožiny (a) minimální zpracování půdy, které obsahuje omezenou manipulaci s půdou smícháním zbytků rostlin do povrchu půdy a (b) bez zpracování půdy, přičemž plodiny jsou součástí nezkultivované půdy, s nebo bez odstranění zbytků plodin z povrchu. Redukované systémy obdělávání půdy jsou klasifikovány tak, aby poskytovaly několik potenciálních výhod pro půdu, životní prostředí a příjmy z hospodaření.

V Anglii, ačkoliv mnoho farem takové postupy přijalo, velká část zemědělců na orné půdě není zavázána k omezenému zpracování půdy v jakékoli formě. Na základě dotazníkového šetření bylo zjištěno, že 47,6% anglické orné půdy je obděláváno pomocí minimálního zpracování půdy a 7% bez zpracování půdy. S rostoucí velikostí farmy se zvyšovala také pravděpodobnost využití redukovaného zpracování půdy. Navíc farmy, které pěstují kombinovatelné plodiny, využívaly snížené přístupy k obdělávání půdy více než jiné typy farem. Typ půdy, regulace plevelů a povětrnostní podmínky byly označeny za hlavní faktory podporující orbu. Aby se dosáhlo většího podílu redukovaného zpracování půdy, je zapotřebí větší komunikace mezi výzkumnými pracovníky a zemědělci, aby se usnadnilo provádění udržitelného hospodaření, podporovaného současnými právními předpisy, které umožňují odpovědné hospodaření na orné půdě. Využití redukovaného zpracování půdy je nepřetržitý proces učení, a shromažďování informací. Podpora sítě zemědělců využívaných redukované zpracování by usnadnila výměnu praktických znalostí a umožnila zemědělcům pozorovat zlepšení stavu půdy na jejich pozemcích.

Zpracoval/a: Ing. Jan Štrobach, Ph.D., Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., strobach@vurv.cz