Anglicky: The potential to improve culinary herb crop quality with deficit irrigation

Zdroj: Rowland, L. S., Smith, H. K., Taylor, G. 2018. The potential to improve culinary herb crop quality with deficit irrigation. Scientia Horticulturae, 242, 44-50.

Klíčová slova: "snížená závlahová dávka, lakr, posklizňová kvalita"


Zavlažování v současné době představuje 70% světové spotřeby vody.  Cílem zavlažování je konstrukce systému, který splňuje požadavky na evapotranspiraci  (ET) tím, že poskytuje dostatečnou vlhkost v kořenové zóně, aniž by způsoboval škodlivé účinky vody přiváděné povrchovou závlahou.  Vzhledem k tomu, že dodávky vody jsou stále více ohroženy změnou klimatu, je významné zavádění nových technik zavlažování založených na použití menšího množství vody než je optimální množství požadované plodinou (ET). Budoucí zahradnictví musí tyto trendy respektovat. Několik nezávislých studií ukazuje, že zavlažování minimem (ozn. též jako nedostatkem), nejen šetří vodu, ale může také zlepšit kvalitu plodin, například  u ovocných druhů, vinných hroznů a aromatických nebo léčivých rostlin. Syntéza současných znalostí a praktických poznatků z oblasti zavlažování rostlin ukazuje, že přes  nárůst popularity pěstování aromatických a léčivých rostlin, včetně zelenin a  bylin, není adekvátně řešena problematika vývoje vhodné zavlažovací techniky. Dosavadní poznatky ukazují, že deficit vody může v mnoha případech u vybraných druhů zlepšit kvalitu produkce. Patří sem zejména růst obsahu esenciálních olejů, aromatických látek i růst antioxidačního potenciálu. 

Optimální strategie zavlažování mají za cíl maximalizovat výnos na jednotku objemu vody aplikovanou na plodinu, ale tento způsob se může stát neudržitelným, neboť se předpokládá, že voda pro zavlažování bude stále vzácnější. Zvýšení efektivity využití  vody v dešťových a zavlažovacích systémech je nezbytnou nutností. Přesné zemědělské techniky ozn. jako precizní zemědělství mohou zabránit  nadměrnému využívání vody a doprovodným problémům s vodním tokem a zvýšenou půdní salinitou.

Při uplatňování technologií zavlažování se v řadě případů navrhují inovace a výzkum v oblasti přesného zahradnictví. Studie popisují 3 hlavní způsoby provádění závlahy u citované skupiny rostlin:

Trvalé zavlažování nedostatkem (SDI)- deficitní, je u plodin při použití méně než 100% ET na rostoucí plodinu, aby se u plodiny projevil mírný stres. Tato praxe vyžaduje pro úspěšnou aplikaci znalost reakce plodin na stres ze sucha a identifikaci různých růstových fází. Případné snížení výnosů  je ve srovnání s úsporami vody a jinými hospodářskými zisky je nepodstatné.

Regulační zavlažování (RDI) se opírá o fenologické poznatky o plodinách, které mají být zavlažovány a zavlažování je proto naplánováno na klíčové stupně růstu, například plnění zrna pšenice. 

Částečný nedostatek vody v kořenové zóně (PRD), umožňuje, aby jedna strana kořenové zóny trpěla deficitem, zatímco druhá byla napojena na závlahu. Suchá část kořenové zóny spouští reakci na nedostatek vody, zatímco dostupnost vody v zavlažované zóně umožňuje pokračování biochemických procesů.

 

Ze studií, které  uvádějí používání deficit, lze usuzovat na  jeho vliv u řady bylinných plodin. Uvedené skutečnosti byly v největším rozsahu sledovány u druhu Ocimum basilicum

Coriandrum sativum, Petroselinum crispum.

 

O. basilicum bylo zjištěno určité snížení výšky a výnosu, zvýšilo se  množství esenciálních olejů a antioxidační kapacita.

Ve dvou odrůdách petrželky, P. crispum var. crispum a var. neapolitanum je reakce na nedostatek vody zanedbatelná, pokud jde o výnos, ale je doprovázena příznivým zvýšením výnosů a kvality především obsahu vitamínů, anthocyaninů karotenů a oleje.

U  Coriandrum sativum byla hodnocena lepší kvalita oleje, a lepší skladovatelnost.

Zatímco současné techniky zavlažování se mohou lišit, dosavadní studie naznačují, že SDI a RDI jsou u LAKR použitelnější než techniky jako je PRD.

 

Zpracoval/a: prof. Ing. Pavel Zemánek, Ph.D., Mendelova univerzita v Brně, pavel.zemanek@mendelu.cz