Anglicky: Evaluation of the growth of european beech, norway spruce and silver fir planted under the stands of european mountain ash

Zdroj: Vaněk, P., Mauer, O. Houšková, K. 2016. Vyhodnocení růstu podsadeb buku lesního, smrku ztepilého a jedle bělokoré pod porosty jeřábu ptačího. Zprávy lesnického výzkumu, 61(1), 25-34. ISSN 0322-9688

Klíčová slova: "podsadby, buk lesní, smrk ztepilý, jedle bělokorá, jeřáb ptačí"

Dostupný z: http://www.vulhm.cz//sites/File/ZLV/fulltext/430.pdf


Autoři se zabývají podsadbami v Krušných horách pod porosty náhradních dřevin. V současné době rostou v Krušných horách porosty náhradních dřevin na ploše přibližně 36 000 ha, největší zastoupení z nich má bříza – 12 400 ha, smrk pichlavý – 8800 ha, modřín opadavý – 6570 ha a jeřáb ptačí – 3100 ha. Autoři se věnovali zejména růstu podsadeb buku lesního, smrku ztepilého a jedle bělokoré pod porosty jeřábu ptačího s různým režimem zakmenění v oblasti Krušných hor. Podsadby byly realizovány pod starší porosty jeřábu, a to v době, kdy imisní kalamita ustoupila, což znamená, že výsledky nejsou imisemi ovlivněny. Celkem bylo založeno 26 výzkumných ploch, které spadají pod správu Lesů České republiky s. p., (Lesní správa Litvínov, Lesní správa Klášterec n. O.), Městských lesů Chomutov a obce Křimov.

Na základě provedených měření a vyhodnocení dat z výzkumných podsadeb buku lesního, smrku ztepilého a jedle bělokoré pod porosty náhradních dřevin jeřábu ptačího autoři formulují následující závěry:

1) Podsadba pod zakmenění 4 a nižší přináší ve většině případů velké škody mrazem u všech druhů podsazovaných dřevin. 2) Nejlépe odrůstaly podsadby buku lesního, které byly podsazeny pod porost jeřábu, jehož zakmenění v době podsadby bylo již sníženo (5–7) a dále redukováno, nebo bylo z počátečních vysokých hodnot v průběhu prvních pěti let růstu razantněji snižováno na hodnoty 3–5. 3) Nejlepší odrůstání smrkových podsadeb bylo zaznamenáno u jedinců na výzkumných plochách, kde se zakmenění horní etáže jeřábu razantněji snižovalo z úrovně 8–10 na úroveň 2–4 do věku šesti let podsadeb. 4) Smrk ztepilý a buk lesní, i jedle bělokorá stejně reagovali na zvýšenou dotaci světelného záření rychlejším odrůstáním. Nicméně výrazné a rychlé snížení zakmenění horního patra dřevin přineslo poškozování mrazy. Z tohoto důvodu je vhodné udržovat větší zakmenění - 4 horní etáže do vyššího věku podsazené jedle -10 let. 5) Při porovnání odrůstání jedle bělokoré a buku lesního hraje velmi významnou roli zakmenění horní etáže dřevin. Rostou-li dřeviny do věku šesti let v relativně vyšším zakmenění 4–5, je jejich růst srovnatelný. Jestliže je však dotace světelného záření vyšší (nižší zakmenění), buk lesní dosahuje výrazně lepších výsledků.

Zpracoval/a: Ing. Jiří Holický, jhcplzen@seznam.cz