Anglicky: Evaluation of nine genotypes of oilseed rape (Brassica napus L.) for larval infestation and performance of rape stem weevil (Ceutorhynchus napi Gyll.)

Zdroj: Schaefer, H. L., Brandes, H., Ulber, B., Becker, H. C., Vidal, S.2017. Evaluation of nine genotypes of oilseed rape (Brassica napus L.) for larval infestation and performance of rape stem weevil (Ceutorhynchus napi Gyll.). PLOS ONE Volume: 12 Issue: 7 Article Number: e0180807 DOI: 10.1371/journal.pone.0180807

Klíčová slova: "integrated pest-management; cabbage seedpod weevil; meligethes-aeneus; pollen beetle; coleoptera-chrysomelidae; european populations; plant-damage; resistance; oviposition; lepidoptera "

Dostupný z: http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=20&SID=D3XRKwcV1b5pXwMhg23&page=1&doc=10


Krytonosec řepkový, Ceutorhynchus napi Gyll., je vážným škůdcem ozimé řepky v Evropě, který způsobuje významné ztráty výnosu a produkci ozimé řepky olejné (Brassica napus L.). U běžně používaných odrůd řepky olejky nebyla zjištěna rezistence k C. napi. Resyntetizované linie B. napus mají potenciál rozšířit genetickou variabilitu a mohou zvýšit odolnost vůči hmyzímu škůdci. V této studii byla porovnána náchylnost k C. napi u tří odrůd ozimé řepky, jedné šlechtitelské linie a pěti resyntezovaných linií řepky olejnaté v poloprovozním experimentu v podmínkách vícefaktorového pokusu. Přijatelnost rostlin pro ovipozici brouků bylo odhadnuto počítáním počtu larev C. napi ve stoncích. Instar larev a suchá tělesná hmotnost byly vyhodnoceny jako indikátory výkonu larev. Rozsah poškození stonků žírem larev byl určen koeficientem poranění stonku. Morfologické stopové znaky a obsah  glukosinolátů byly vyhodnoceny jako potenciální mediátory rezistence. Rezistentní linie S30 měla významně méně larev než kultivary Express617 a Visby a resyntézované linie L122 a L16. Nízká hladina napadení larvami u S30 byla spojena s indexem nízkých larválních instarů a poranění stonků. Nízké počty larev nebyly v korelaci s délkou nebo průměrem stonků a úrovní glukosinolátů. Jak naznačuje nízké napadení larvami a pomalý vývoj larev, rezistence S30 na C. napi je založena na antioxenotických a antibiotických vlastnostech genotypů. Rezistentní linie S30 by proto měla být zavedena do programů šlechtění B. napus, aby se zvýšila rezistence proti C. napi.

Zpracoval/a: RNDr. Tomáš Spitzer, PhD., Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s.r.o., spitzer@vukrom.cz