Anglicky: Modelling annual grass weed seed dispersal in winter wheat, when influenced directional wind

Zdroj: Gayle. J. a kol. 2019 Modelling annual grass weed seed dispersal in winter wheat, when influenced directional wind. Ecological Modelling. Volume 410,108729

Klíčová slova: "populační model; simulace, osevní sledy"

Dostupný z: https://doi.org/10.1016/j.ecolmodel.2019.108729


Přesné předpovědi rozptylu semen plevelů jsou důležité pro prostorové modelování dynamiky populace plevelů. K dispozici je však několik víceletých datových souborů a jsou jen zřídka dobře analyzovány. Zde jsme se shromáždili a znovu jsme zkoumali růst populace a šíření semen ze tří travních plevelů po dobu tří let. S využitím nové funkce šíření osiva v simulačním modelu SOMER bylo možné přesně parametrizovat růst populace a šíření osiva pro replikaci terénních dat Apera spica-venti (APESV) a Bromus sterilis (BROST). Naopak největší nárůst počtu Alopecurus myosuroides (ALOMY) nastal ve směru pohybu strojů, což nebylo možné pomocí této funkce předvídat. Zde popisujeme metodu parametrizace pravděpodobnostní funkce v rámci stochastické simulace. Práce v rámci simulace umožnila úspěšně parametrizovat empirické soubory dat o velikosti populace bez matematické integrace. Tato funkce je plně vysvětlena stochastickými simulovanými příklady a připevněna k různým dvourozměrným souborům podélných dat. Zahrnuto je mnoho detailů, které umožňují jeho parametrizaci (včetně zjednodušení) ve většině modelů prostorové stochastické populace.

Zpracoval/a: doc. Ing. Jan Mikulka, CSc., Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., mikulka@vurv.cz