Anglicky: BASS – A New Sulfur Fertilizer

Zdroj: M. Heßler, D. Krenzer, J. Hoffmann, K. Michaelis, D. Steffens Institute for Plant Nutrition, Research Center for Biosystems, Land Use and Nutrition Justus Liebig University, Heinrich Buff Ring 26-32, Giessen,35392, Germany (Diedrich.Steffens@ernaehrung.uni-giessen.de) M. Heßler, D. Krenzer, J. Hoffmann, K. Michaelis, D. Steffens (2017): BASS – A New Sulfur Fertilizer. In: Sborník z XVIII International Plant Nutrition Colloquium, 19-24 Srpen 2017, Kodaň, Dánsko: 313-314

Klíčová slova: "síra; řepka ozimá; snížení vyplavení; granulované hnojivo"


Významné snížení depozice síry vedlo k nižším koncentracím síry v půdách, což zvýšilo důležitost hnojení sírou zvláště u plodin s vyšší náročností na výživu sírou jako jsou brukvovité, leguminózy nebo pšenice. Síra je aplikována na půdu jako sírany (např. sádrovec, MgSO4, K2SO4), jako organická hnojiva nebo jako foliární výživa v podobě epsomské soli nebo jako elementární síra. V Německu se sádrovec mísí s vápencem a používá se jako vápenaté a sírové hnojivo.

V práci je popisováno nové hnojivo BASS, kde byl smíchán melanterit (FeSO4×7 H2O, dále vedlejší produkt produkce TiO2  z ilimenitu (FeTiO3)) s vápencem tak, že bylo vytvořeno hnojivo BASS2 (BASIC-S hnojivo) nebo BASS6 se 2 nebo 6% síry. Melanterit byl smísen s vápencem, aby vytvořil amorfní oxidy železa, které jsou schopny adsorbovat sírany. Adsorbované sírany by neměly výt vyplavovány a měly by umožnit podzimní aplikaci síry.

Účinnost různých minerálních sírových hnojiv a především hnojiv BASS2 a BASS6 pak byla zjišťována v polních i nádobových pokusech s řepkou, v nichž byla zjišťována dynamika síry v půdách a vliv na výnosy řepky.

Hnojení sírou hnojivem BASS6 mělo stejný vliv na růst a výnos semen jako směs vápence se sádrovcem. V polních podmínkách pak hnojiva BASS2 a BASS6, která byla aplikována na podzim zvýšila výnos řepky na lokalitě Hesse. Na lokalitě Brandenburg, bylo po hnojení sírou před setím ve formě BASS 2 a 6 dosaženo stejných výnosů řepky jako hnojení Piamonem aplikované na jaře. Výsledky polních pokusů na písčité půdě dokládají, že produkty BASS, a to zvláště granulované, zabraňují vyplavování z kořenové zóny řepky během zimního období. Účinek granulování u hnojiva BASS6 průkazně snížil vyplavení do podzemních vod.

Hnojiva BASS2 a BASS6 jsou slibná nová sírová hnojiva vhodná pro podzimní aplikaci. Další výhodou granulovaných hnojiv BASS je jejich relativně nízká rozpustnost, což snižuje vyplavování síranů. 

Zpracoval/a: Ing. Gabriela Mühlbachová, Ph.D., Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., muhlbachova@vurv.cz