Anglicky: A Functional Land Management conceptual framework under soil drainage and land use scenarios

Zdroj: Coyle, C., Cramer, R. E., Schulte, R. P. O., OSullivan, L., Jordan, P. 2016. A Functional Land Management conceptual framework under soil drainage and land use scenarios. Environmental Science & Policy, 56, 39-48.

Klíčová slova: "funkce půdy, zemědělství, udržitelná intenzifikace, ekosystémové služby, functional land management (flm)"

Dostupný z: http://dx.doi.org/10.1016/j.envsci.2015.10.012


Článek poskytuje ucelený základní přehled známých funkcí půdy s přihlédnutím k jejímu vlhkostnímu režimu ovlivňovanému účinnosti odvodnění. V příspěvku jsou pro různé způsoby využití pozemků srovnávány produkční a ekosystémové funkce půdy. Vedle výrobního nástroje pro zemědělství jsou dále zmiňovány funkce čištění vod, sekvestrace uhlíku, biodiverzita biotopů a oběh živin. Vymezení těchto rolí usnadňuje efektivní návrh a hodnocení agroenvironmentálních politik. Existence a stav odvodnění přitom sehrává významnou roli při tomto hodnocení. V kontextu článku lze termín "odvodnění" vnímat jak přírodní proces (ovlivňovaný zejména druhem půdy a existencí zoogenních/fytogenních pórů), tak uměle řízený proces, ovlivněný cílenými biotechnickými úpravami krajiny (např. meliorační stavbou).

Výše uvedené funkce je třeba hodnotit z hlediska vhodnosti vodních režimů půd. Přestože půdy dobře odvodněné mají např. větší sklon k deficitu vláhy, provozní využitelnost v zemědělství je naopak vyšší. V článku jsou dále popsány mechanismy vázání a odbourávání dusíku (ovlivnění nitrifikace a denitrifikace režimem odvodnění půd) resp. transport fosforu a zachytávání (sekvestrace) uhlíku. Článek poskytuje množství odkazů na další literaturu k popisovaným dílčím procesům.

Autoři představují matici půdních funkcí, vyjadřující pro různé účely využití půd míru jejich vhodnosti resp. míru dominantnosti (hnací sílu). Tyto závěry uplatňují při analýzách/návrzích managementu půd – od extenzivního využívání až po využívání intenzivní, zesílené realizací biotechnických opatření. Tyto aspekty se uplatní např. při vymezování znevýhodněných oblastí. Případová studie byla zpracována pro půdy Irska. V závěru zdůrazňují fakt, že zemědělci a lesníci jsou ti, kteří jsou zodpovědní za stav půd. S přihlédnutím na měnící se klimatické poměry Evropy je komentovaný multifunkční systém hodnocení cílen na zlepšení managementu využití půd.

Zpracoval/a: doc. Ing. Zbyněk Kulhavý, CSc., Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i., kulhavy.zbynek@vumop.cz