Anglicky: Carcass characteristics and meat quality of Holstein-Friesian x Hereford cattle of different sex categories and slaughter ages

Zdroj: Pogorrzelska-Przybylek, P., Nogalski, Z., Sobczuk-Scul, M., Purwin, C., Kubiak, D. 2018. Carcass characteristics and meat quality of Holstein-Friesian x Hereford cattle of different sex categories and slaughter ages. Arch. Anim. Breed., 61, 253 – 261.

Klíčová slova: "kvalita jatečně upraveného těla skotu, kvalita hovězího masa, holštýnský skot, hereford"

Dostupný z: https://doi.org/10.5194/aab-61-253-2018


Chovatelé holštýnského skotu, kterým se daří zvládat reprodukci stáda na takové úrovni, že mají nadbytek jalovic do obratu stáda, mohou část základního stáda dojnic využít k užitkovému křížení s některým z masných plemen skotu. Díky heteroznímu efektu dosáhnou u potomstva výraznějšího osvalení, což se pozitivně projeví při klasifikaci v systému Europ a samozřejmě také ve zpeněžení jatečných zvířat. Nabídka masných plemen skotu je v ČR poměrně široká a díky tomu je třeba hledat k užitkovému křížení vhodné masné plemeno. Autoři tohoto příspěvku se zaměřili na křížence holštýnského skotu a hereforda. Hodnotili kvalitu jatečně upraveného těla u býků a u volů vykrmovaných do 15 a 18 měsíců stáři. Všechna zvířata byla krmena jednotnou krmnou dávkou postavené na travní siláži a jádru (tritikále, řepka, premix). Býci dosahovali hmotnosti v 15 měsících 485 kg, voli 459 kg, v 18 měsících byla průměrná hmotnost býků 586 kg, volů 564 kg. Jatečná těla byla zařazena nejčastěji do třídy zmasilosti „R“. V případě protučnělosti dopadla příznivěji klasifikace u býků 4 – 5 bodů (z 15 bodové škály), zatímco u volů bylo množství depotního tuku výraznější – 6,4 – 8,6 bodů. Tato skutečnost se také odrazila při bourání jatečných těl, kdy u býků se podíl masa pohyboval na úrovni 55 – 56 %, podíl loje činil 16 – 18 %. Naproti tomu u volů byl prokázán s prodlužování doby výkrmu pokles podílu masa na jatečné těle z 49 na 45 % a výrazný nárůst loje (26 – 35 %). V kvalitě masa byly prokázány výrazné rozdíly v množství intramuskulárního tuku a s tím souvisejícím obsahem mastných kyselin ve prospěch masa z býků. Naopak maso volů vykazovalo vyšší křehkost. Ve šťavnatosti, vůni, chuti autoři výraznější rozdíly autoři neprokázali.   

Osobně bych doporučoval používat k užitkovému křížení spíše rámcově větší plemena  - charolaise, blond A´quitane,         

Zpracoval/a: doc. Ing. Radek Filipčík, Ph.D., Mendelova univerzita v Brně, radek.filipcik@mendelu.cz