Anglicky: Weed seedling emergence in contrasting fodder crop systems following 30 years of cultivation in the lowlands of Northern Italy

Zdroj: Borelli, L. a kol. 2020 Weed seedling emergence in contrasting fodder crop systems following 30 years of cultivation in the lowlands of Northern Italy. Weed Research. Vpl. 60, Issue 3. 194 – 203 pp.

Klíčová slova: "osevní postup; kukuřice; plevele; pícniny; semenná banka"

Dostupný z: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/wre.12412


Trendem v severní Itálii je v posledních desetiletích převádění orné půdy na pěstování pícnin. Změna využití orné půdy a pícniny nese celou řadu problémů. Nejvýznamnější využití vláhy, v těchto letech je poměrně vysoký deficit vody. Dochází též ke změnám v druhovém spektru plevelových společenstev, kdy dominují především suchomilné plevelné druhy. Velkým problémem jsou vytrvalé plevele, jako například Oxalis corniculata a další. Výskyt plevelných rostlin významně ovlivňuje reprodukce plevelů a zásoba semen v půdě, kdy významnou roli hraje dormance semen.Pět systémů pěstování krmných plodin (pícnin) různé intenzity (počínaje směskou trav a žita, přes silážní kukuřici až po permanentní louku) bylo zavedeno po 30 letém hospodaření na orné půdě v nížinách severní Itálie. Byly sledovány dvě úrovně, které se lišily hlavně používáním organických hnojiv (hnůj). Herbicidy byly použity pouze v kukuřici. Hodnocena byla celková zaplevelenost porostů. Osvědčila se mechanická kultivace a agrotechnická opatření. Významně se ve všech variantách vyskytovaly Arabidopsis thaliana a Oxalis corniculata. Tyto uvedené plevele však pravděpodobně nepředstavovaly hlavní hrozbu pro pěstované plodiny, a to kvůli jejich menší velikosti a období růstu. Jedná se o plevele tzv. spodního patra, které jsou schopny škodit až při vysokém výskytu. Vytrvalé louky měly tendenci k větší biologické rozmanitosti plevelů než ostatní systémy. Aplikace hnoje upřednostňovala výskyt druhů, jako je Lolium multiflorum, Digitaria sanguinalis a A. thaliana. Plevelová společenstva v různých systémech byly ovlivňovány hlavně aplikací herbicidů a aplikací hnoje.

Zpracoval/a: doc. Ing. Jan Mikulka, CSc., Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., mikulka@vurv.cz