Anglicky: A new sampling strategy for forest inventories applied to the temporary clusters of the Swedish national forest inventory

Zdroj: GRAFSTRÖM, Anton; Xin, ZHAO; NYLANDER, Martin; Hans PETERSSON. A new sampling strategy for forest inventories applied to the temporary clusters of the Swedish national forest inventory. Canadian Journal of Forest Research, 2017, 47(9). pp.1161-1167

Klíčová slova: "dvojité vzorkování, místní pivotní metoda (lpm), dálkové snímání, koncepce odběru vzorků"

Dostupný z: https://tspace.library.utoronto.ca/bitstream/1807/78099/1/cjfr-2017-0095.pdf


            Autoři představují novou strategii sběru dat ve Švédské národní inventarizaci lesů. Nová strategie bude zavedena od roku 2018 do terénního sběru dat. Nový přístup je výsledkem nových metod. Zejména leteckým laserovým skenováním - ALS a metodou digitálního výškového modelu. Nejdůležitější rozdíl oproti dosavadní  tradiční strategií výběru vzorků spočívá v tom, že pomocné proměnné ze vzdáleného snímání jsou začleněny do vzorkovacího procesu (výběr ploch ke sběru venkovních dat). Vzorek je vybrán tak, aby co nejvíce odpovídal rozložením pomocných proměnných, získaných z dálkového průzkumu. Nový přístup zahrnuje tak zvanou metodu dvojího odběru vzorků. Nejdříve jsou pomocné proměnné extrahovány pro velký první vzorek. Druhá volba se provádí pomocí tak zvané místní pivotní metody (LPM) a vytváří zvýšení transparentnosti vzorku z první fáze. U druhého vzorku dochází k ověřování jeho reprezentativnosti.

            Potenciál implementace nové strategie pro dočasné plochy v inventarizaci švédských národních lesů se hodnotí pomocnými proměnnými: zeměpisnými souřadnicemi, nadmořskou výškou, předpokládanou výškou stromu a předpokládanou výčetní základnou. Zvýšená reprezentativnost způsobuje až 95% snížení rozptylu vzorkovacích prostředků pomocných proměnných pro dálkové snímání v porovnání s tradičními návrhy vzorkování. S novým přístupem je velké očekávání ve zpřesnění mnoha údajů v rámci národní inventarizace lesů.

Zpracoval/a: Ing. Jiří Holický, jhcplzen@seznam.cz