Anglicky: Crop rotations in a climate change scenario: short-term effects of crop diversity on resilience and ecosystem service provision under drought

Zdroj: Degani E., Leigh S.G., Barber M.H., ,Lukac M., Sutton P., Potts G. S. 2019. Crop rotations in a climate change scenario: short-term effects of crop diversity on resilience and ecosystem service provision under drought. Agriculture, Ecosystems & Environment, vol. 285, 106625.

Klíčová slova: "střídání plodin, zemědělská výroba, ekosystémové služby"

Dostupný z: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167880919302415?via%3Dihub


Změna klimatu sebou přináší i změnu stanovištních podmínek buď přímou změnou (např. zvýšení teploty, změna rozložení srážek), či změnou jiných místních podmínek, které mají přímou vazbu na klima (např. změna půdní vlhkosti nebo zvýšení výparu apod.). Důsledkem je ovlivnění produkčních, ale i dalších mimoprodukčních funkcí.

Vzhledem ke změnám, které se v zemědělské krajině uskutečňují, je potřebné do budoucna snížit dopady na životní prostředí při udržení produkce potravin. Jednou z možností je zavedení tzv. ekologické intenzifikace, která představuje přístup navržený tak, aby částečně nahradil vnější vstupy poskytováním ekosystémových služeb. Ekosystémové služby jsou odvozeny od biologické diverzity za účelem udržení nebo zvýšení produkce potravin. V této souvislosti je vhodná diverzifikace plodin, která má potenciál zlepšit poskytování více ekosystémových služeb podporujících zemědělskou produkci a zajistit odolnost vůči stresům vnějšího prostředí.

Tato studie sledovala různé ekosystémové služby (množství a kvalitu výnosu, význam půdy, regulace škůdců) a ukazatele odolnosti (teplota v porostech a míra stárnutí) za stresovaných a kontrolovaných podmínek na třech úrovních rozmanitosti při střídání plodin ve třetím roce rotace osevního sledu.

 Ve studii bylo zjištěno, že zvýšená diverzita plodin může za určitých klimatických podmínek zvýšit výnosy v průměru o 1 t/ha. Pestrost střídání plodin může zlepšit odolnost vůči stresu, což má za následek odolnější systémy pěstování plodin proti škodlivým organismům.

Při omezení pesticidů a hnojiv může zvýšená rozmanitost plodin udržet výnosy při abiotickém stresu díky lepší schopnosti odolávat stresu ze sucha ve srovnání s méně pestrým střídáním plodin.

Zpracoval/a: Ing. Jan Štrobach, Ph.D., Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., strobach@vurv.cz