Anglicky: The SuDS manual. Sustainable drainage systems (SUDS) adoption manual.

Zdroj: WOODS-BALLARD, B., KELLAGHER, R., MARTIN, P., JEFFERIES, C., BRAY, R., SHAFFER, P., 2007: The SuDS manual. H R Wallingford, Black & Veatch. C Jefferies. University of Abertay, CIRIA C697, ISBN 978-0-86017-697-8, 606 pgs.

Klíčová slova: "udržitelnost odvodnění, návrh odvodnění, management odvodnění"

Dostupný z: http://www.susdrain.org/resources/SuDS_Manual.html


Příručka poskytuje ověřené návody a doporučení pro plánování, projektování, výstavbu, provoz a údržbu systémů odvodnění v intravilánu i extravilánu. Zaměřuje se na dosažení udržitelnosti z hlediska podpory biologické rozmanitosti, zlepšování jakosti vod, řízení povodňových rizik, to vše s respektováním místních podmínek (přírodních, technické úrovně vybavenosti atd.), a s přizpůsobením potřebám obyvatelstva s cílem dosažení dobrého vnímání přínosů veřejností, což je předpoklad dlouhodobé udržitelnosti těchto systémů.

V příručce jsou popsány všechny souvislosti existence odvodnění. Samostatné kapitoly jsou věnovány definování cílů, výběru hodnotících kritérií, volbě návrhových parametrů, výběru designu a konstrukčních prvků a jejich hydraulickému dimenzování. Pozornost je v samostatných kapitolách věnována charakteristikám vod, přitékajících do systému odvodnění, postupům ke zlepšování jakosti vod ještě před vtokem do odvodňovacího prvku, podmínkám pro použití filtrů. Samostatné kapitoly se věnují přírodním prvkům pro zvýšení retenční schopnosti jednotlivých typů předřazených objektů, úpravě jakosti z hlediska fyzikálních nebo chemických vlastností vody, způsobům infiltrace vod do půdního prostředí, zadržování vody (akumulaci v malých povrchových nebo podzemních nádržích), ochraně před velkými vodami (retenční nádrže suché a polosuché), mokřadům. Další kapitoly jsou zaměřeny na management odpadních vod, na zásady organizace činností v povodí, na provozní řády malých vodních děl atd. Závěrečné kapitoly jsou věnovány metodám publicity, zlepšení vnímání navržených opatření veřejností, integraci do běžných činností společnosti, zmírňování obav o veřejné zdraví a bezpečnost, ekonomice návrhu, realizace a zabezpečení dlouhodobého provozu staveb (cost benefit analysis / analýza nákladů a výnosů). Rozsáhlá publikace, dostupná po zaregistrování v elektronické verzi, obsahuje velké množství tabulek, grafů, obrázků a schémat a je proto určena široké škále uživatelů.

Zpracoval/a: doc. Ing. Zbyněk Kulhavý, CSc., Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i., kulhavy.zbynek@vumop.cz
Přílohy
1-suds-manual.docx