Zdroj: Wanner, F. 2017. Úloha opětovného využívání vyčištěných odpadních vod v budoucím plánování vodních zdrojů v Evropě. Enviweb.

Klíčová slova: "znovuvyužití odpadních vod, alternativní vodní zdroje, legislativa o znovuvyužívání vod"

Dostupný z: http://www.enviweb.cz/107404


Článek přináší informace k tématu z posledních cca 5 let. Opětovné využívání odpadních vod bylo již v roce 2013 uvedeno v materiálu Evropské unie k vodohospodářské politice jako životaschopný alternativní zdroj vody v oblastech s omezenými zdroji. Plánované opětovné využívání vyčištěných odpadních vod bylo identifikováno jako priorita v několika nedávných publikacích na úrovni Evropské komise i obdobných materiálech napříč státy USA. Je evidentní, že v ČR bude vhodné do budoucna změnit pohled na produkované odpadní vody nikoliv jako na odpad, ale jako na zdroj cenných látek, tepla, energie a pochopitelně vody. V roce 2015 byl zahájen vývoj minimálních požadavků na kvalitu vyčištěných odpadních vod pro dva druhy využívání: zemědělské závlahy a obnovování podzemních aquiferů v Evropě. Je zřejmé, že znovuvyužívání odpadních vod ve světe je dnes naprosto běžnou vodohospodářskou praxí. Vyčištěné odpadní vody například již dnes využívá 43 z 50 států USA, kde hlavním průkopníkem je stát Kalifornie. Již dnes tento stát recykluje vyčištěné odpadní vody o objemu téměř 1 miliardy m3, přičemž podle předpokladů do roku 2030 bude tento objem více jak trojnásobný. Za zmínku stojí rovněž skutečnost, že vyčištěná odpadní voda je v tomto státě využívána v téměř všech běžných oblastech, jako jsou závlahy, zemědělství, průmysl, rekreace či doplňování zásob podzemních vod. Regulace využívání odpadních vod je však v USA řízena nikoliv na federální úrovni, ale jednotlivé státy přijaly své vlastní zákony, či metodické pokyny, nebo tuto oblast nijak neupravují. Se stále se zvyšujícím počtem obyvatel žijících ve velkých metropolitních oblastech je nutné do budoucna změnit pohled na produkované odpadní vody nikoliv jako na odpad, ale jako na zdroj cenných látek, tepla, energie a pochopitelně vody. Se stále se zvyšujícími nároky na kvalitu pitných vod se ukazuje jako dlouhodobě ekonomicky neudržitelné takto upravenou pitnou vodu používat i k řadě účelům, které kvalitu vody na úrovni pitné vůbec nevyžadují. Samozřejmě je nutné i v recyklované vyčištěné odpadní vodě se zaměřit kromě běžného znečištění především na nejrůznější patogeny, anorganické látky a nejrůznější specifické polutanty včetně jejich meziproduktů, prostřednictví již dnes dostupných technologií úpravy vod na parametry dle jejich plánovaného použití, jako je dodatečná filtrace, desinfekce či procesy pokročilého čištění (ozonizace, filtrace přes aktivní uhlí).

Zpracoval/a: Ing. Petr Fučík, Ph.D., Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i., fucik.petr@vumop.cz