Zdroj: Ventrubová, K.: (2010): Je 57 Kč/m2 lesního porostu v ČR úředně odpovídající údaj?. Lesnická práce č. 3/2010.

Klíčová slova: "legislativa, lesní porost, neúřední ocenění, oceňovací postupy"

Dostupný z: http://www.lesprace.cz/casopis-lesnicka-prace-archiv/rocnik-89-2010/lesnicka-prace-c-3-10/je-57-kc-m2-lesniho-porostu-v-cr-uredne-odpovidajici-udaj


Cílem článku bylo srovnat jednotlivé postupy výpočtu, které umožňují nejen legislativní předpisy, ale také neúřední metody, a srovnat jejich výsledky. Podnětem ke zpracování článku bylo rozhodnutí o uvedení fixní ceny lesního porostu 57 Kč/ha do účetní závěrky vlastníků lesů.

V zásadě je možné cenu lesního porostu zjistit buď na základě matematicko-expertních výpočtů, nebo srovnáním s porovnatelným objektem. Druhý způsob je pro ČR problematický z důvodu absence dostatečné databáze již realizovaných obchodních případů prodeje lesních porostů.

Matematicko-expertní výpočty vedou ke stanovení úřední ceny lesa, resp. lesního porostu, kterou lze zjistit na základě zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, a prováděcí vyhlášky v platném znění.

Pro škodní účely je možné zjistit hodnotu lesního porostu z vyhlášky č. 55/1999 Sb., o výpočtu výše újmy nebo škody způsobené na lesích.

Výsledky ukázaly, že principiálně jsou metody ocenění logicky nastaveny, nejvyšší cena lesního porostu vychází z výpočtů pro škodní účely, nižší je cena pro úřední ocenění majetku.

Na jedné straně je možné pro současnou praxi doporučit, že nastavení paušálu může být ulehčením pro dotčené subjekty, na druhé straně je ovšem nutné nastavit používání paušálu tak, aby jej bylo možné upravit v případě potřeby srážkou, příp. přirážkou.

Zpracoval/a: Ing. Kateřina Ventrubová, Ph.D., katka.ventrubova@gmail.com
Přílohy
abstrakt-1.docx