Anglicky: Prevalence, prediction and risk factors of enteropathogens in normal and non-normal faeces of young Dutch dairy calves

Zdroj: Bartels, C. J., Holzhauer, M., Jorritsma, R., Swart, W. A., Lam, T. J. 2010. Prevalence, prediction and risk factors of enteropathogens in normal and non-normal faeces of young Dutch dairy calves. Preventive Veterinary Medicine, 93(2-3):162-169.

Klíčová slova: "enteropathogeny, nenormální výkaly, telata mléčného skotu, rizikové faktory, predikce"


Průjem během prvního měsíce života způsobuje onemocnění a úhyn nebo může vést k zpomalenému růstu telat a vyššímu věku při prvním otelení. Tyto komplikace mají vážné přímé a nepřímé ekonomické důsledky. Průjem telat mléčného skotu může vyvolávat mnoho faktorů. Důležitou roli při něm mají viry, bakterie, prvoci a také faktory jako je ustájení, krmení a hygienické podmínky. Co se týká enteropatogenů byly v 75-95 % případů střevních infekcí u mladých telat (<1 měsíc) zjištěny Escherichia coli, koronaviry, Cryptosporidium parvum a rotaviry. Přestože tyto enteropatogeny nemusí vždy způsobovat průjem, byla zjištěna významná souvislost mezi přítomností jednoho z těchto střevních patogenů a průjmem. V předložené studii byl v období od ledna do dubna 2007 proveden odběr vzorků od 424 telat mladších 22 dnů ze 108 holandských stád mléčného skotu k vyhodnocení výskytu nenormálních výkalů (žlutě zbarvených výkalů s pudiňkovou konzistencí nebo vodnatých průjmových výkalů) a enteropatogenů Escherichia coli, koronavirů, Cryptosporidium parvum, rotavirů a Clostridium perfringens. Pravděpodobnost detekce každého z pěti enteropatogenů u telat s výkaly s pudiňkovou konzistencí nebo s vodnatými průjmovými výkaly byla odhadnuta pomocí Bayesova pravidla a byla založena na předpokládaných pravděpodobnostech z modelů zahrnujících každého z pěti enteropatogenů jako nezávisle proměnných. Navíc se předpokládané rizikové faktory pro přítomnost každého z pěti enteropatogenů analyzovaly pomocí logistických regresních modelů s náhodnými stádovými účinky. 57 % telat mělo výkaly normální barvy (hnědé) a konzistence (pevné), 23,8% mělo výkaly s pudiňkovou konzistencí a 19,1% mělo vodnaté průjmové výkaly. E. coli byla u telat nejméně detekovaným enteropatogenem (2,6%) a Cl. perfringens byl nejčastěji detekováným patogenem (54,0%). U telat s výkaly s pudiňkovou konzistencí se v prvním týdnu po otelení rotaviry vyskytovaly v 31 %. Ve druhém týdnu se u těchto telat vyskytoval C. parvum v 66 %. Pravděpodobnost detekce E. coli, rotavirů a C. parvum v prvním týdnu věku u telat s vodnatým průjmem činila 10 %, 20 % a 43 %. U telat s vodnatým průjmem ve věku 2 týdnů byla pravděpodobnost detekce enteropatogenu C. parvum 43 %. Žádný z testovaných enteropatogenů nebyl ve třetím týdnu věku spojen s výkaly s pudiňkovou konzistencí nebo s vodnatým průjmem.

Zpracoval/a: Doc. Ing. Dr. Zdeněk Havlíček, Mendelova univerzita v Brně, zdenek.havlicek@mendelu.cz