Zdroj: Kořínek, R., Nováková, H., Nietscheová, J. (2017) Aktuální stav problematiky ochranných pásem vodních zdrojů. Vodohospodářské technicko-ekonomické informace. 59 (3). 3-11

Klíčová slova: "legislativa, ochranné pásmo, podzemní voda, povrchová voda, vodní zdroj, vodní zákon"

Dostupný z: http://www.vtei.cz/2017/06/aktualni-stav-problematiky-ochrannych-pasem-vodnich-zdroju/


Článek hodnotí situaci v oblasti ochranných pásem vodních zdrojů (OPVZ) v ČR. V současné době se OPVZ stanovují dle § 30 vodního zákona č. 254/2001 Sb., v platném znění. Zároveň platí vyhláška MŽP č. 137/1999 Sb., kterou se stanoví seznam vodárenských nádrží a zásady pro stanovení a změny ochranných pásem vodních zdrojů. Tato vyhláška však byla prováděcím předpisem k předchozímu zákonu o vodách a není zcela kompatibilní s platným vodním zákonem.  

Aktuální situaci v oblasti ochranných pásem vodních zdrojů lze definovat třemi základními problematickými okruhy:

  • neaktualizované legislativní prostředí (především novelizace vyhlášky č. 137/1999 Sb.),
  • absence oficiálních metodických nástrojů a postupů pro stanovení, změny a zrušení ochranných pásem vodních zdrojů pro povrchové a podzemní vody,
  • absence aktuální a řádně vedené jednotné evidence OPVZ v rámci ČR.

V návaznosti je pak zapotřebí věnovat prostor k analýzám následujících otázek:

  • potřebě zavedení všech OPVZ (včetně PHO) do katastru nemovitostí,
  • aktualizace a sjednocení postupů pro náhrady za omezení užívání nemovitostí,
  • stanovení potřeby a povinnosti pro případné přehodnocování OPVZ (včetně PHO) podle vývoje jakosti, vydatnosti nebo zdravotní nezávadnosti vodního zdroje nebo místních podmínek.

Oddělení GIS a kartografie VÚV TGM, v. v. i., řeší v letech 2015–2017 projekt podpory výkonu státní správy Ministerstva životního prostředí ČR s názvem Aktualizace ochranných pásem vodních zdrojů a ochranných pásem vodárenských nádrží.

Cílem projektu je vytvořit prostorovou vrstvu správně zakreslených ochranných pásem vodních zdrojů s ověřenou platností a s připojeným vodoprávním rozhodnutím (resp. opatřením obecné povahy) v digitální podobě. V průběhu řešení byla navázána spolupráce se všemi krajskými úřady v ČR. Protože situace v evidenci pásem je v rámci jednotlivých krajů velmi odlišná, je nutné řešit získání a implementaci ověřených dat individuálně.

V článku uvedené informace jsou názorem jeho autorů a je nepochybně zřejmé, že názorová základna k problematice bude mnohem širší a různorodá. Přesto by se výše uvedené pojednání mohlo stát jedním z iniciátorů mezioborové diskuse a konečnému vyřešení současného stavu.

Přehled stavu aktualizace ochranných pásem vodních zdrojů a ochranných pásem vodních nádrží k 15. březnu 2017 (VÚV TGM, v. v. i.)

Zpracoval/a: Ing. Petra Oppeltová, Ph.D., Mendelova univerzita v Brně, oppeltova@mendelu.cz