Anglicky: Drought monitoring with spectral indices calculated from Modis satellite images in Hungary

Zdroj: Gulácsi, A., Kovács, F. 2015. Drought monitoring with spectral indices calculated from Modis satellite images in Hungary. Journal of Environmental Geography 8 (3–4), 11–20.

Klíčová slova: "sucho, dálkové snímání, modis, monitoring, spektrální indexy"


V této studii byl představen nový vegetační index DDI využitelný v dálkovém průzkumu pro monitorování sucha. Tento index vypočten z dat  spektroradiometrického  senzoru MODIS, umístěném na družici družice Terra, který snímá v oblasti červených, blízkých infračervených  a krátkovlnných infračervených spektrálních pásem. Pro charakterizaci biofyzikálního stavu vegetace byly použity další vegetační a vodní indexy, ze kterých lze indexy sucha odvodit. Konkrétně byly zkoumány následující spektrální indexy: Index DVI, NDVI, EVI, DWI, NDWI, DDI a NDDI. Regresní analýza průměrného ročního výnosu různých plodin s Pálfaiho indexem sucha (PaDi) prokázala, že index DDI je použitelný pro kvantifikaci intenzity sucha. Přesto však při vzájemném srovnání DDI s referenčními údaji z NDWI, dosáhl tento standard lepší výsledky. Zároveň bylo potvrzeno, že vodní indexy jsou citlivější na změny podmínek sucha než samotná vegetace.  V budoucnu se plánuje využití tohoto nového indexu pro podrobné monitorování sucho během celého vegetačního vegetačního období v kratších časových intervalech.

Zpracoval/a: Ing. Jan Lukáš, Ph.D., Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., lukas@vurv.cz