Anglicky: Dryland Maize Yield and Water-Use Effi ciency Responses to Mulching and Tillage Practices

Zdroj: Qingping Zhang, Zhennan Wang, Fuhong Miao, and Guoliang Wang Zhang, Q., Z. Wang, F. Miao, and G. Wang. 2017. Dryland Maize Yield and Water-Use Efficiency Responses to Mulching and Tillage Practices. Agron. J. 109:1196-1209. doi:10.2134/agronj2016.10.0593

Klíčová slova: "článek neobsahuje klíčová slova"

Dostupný z: https://dl.sciencesocieties.org/publications/aj/articles/109/4/1196


Mulčování a zpracování půdy se široce využívají ke zvýšení produktivity plodin a snížení odparu vody v polopouštních oblastech. Tato studie byla provedena tak, aby zjistila, jaká správná praxe je optimální z hlediska zlepšení výnosu zrna a účinnosti využívání vody (WUE). Tento výzkum probíhal na plošině Loess v Číně, kde je kukuřice významnou plodinou.

Na základě analýzy 44 nedávných publikací byly k posouzení vybrány výnosy kukuřice (Zea mays L), využití vody (WUE) a evapotranspirace (ET) v reakci na různé techniky mulčování: mulčování hřebenu i brázdy (RFM)- hřeben a brázda byly mulčovány pomocí plastové fólie pro sběr dešťové vody při vysetí., ploché mulčování (FM)- povrch byl plochý a folie (tloušťka 7 nebo 8 μm bez barvy) byla blízko povrchu půdy, mulčování slámou (SM), mulčování jinými materiály (MOM)- za použití krycí vrstvy kapaliny, půdní kryt, štěrk, vodopropustná plastová fólie, štěrk nebo písek., mulčování se dvěma kombinovanými materiály (MTMC) - použita plastová fólie + sláma, kapalná fólie + sláma nebo plastová fólie + kapalina. Dále bylo hodnoceno zpracování půdy- rotační orba (RT) – 2 roky bez obdělávání, třetí rok orba do 30-40cm, bez zpracování půdy (NT) a hluboká orba (ST) – orba do 30-40 cm.

Při různých technikách mulčování byl výnos kukuřice v rozmezí od 1,0 do 14,6 t ha -1, využití vody 0,30 do 5,70 kg m -3a evapotranspirace od 158 do 660 mm. Při různých metodách orby byl výnos v rozmezí od 5,19 do 11,92 t ha -1, využití vody z 1,45 do 3,43 kg m -3 a ET od 308 do 556 mm.

Maximální výnos a současně i využití vody byl dosažen při mulčování hřebene a brázdy s plastovou fólií, minimální výnos a využití vody při konvenčním zpracování půdy (CT), které spočívá v orbě do hloubky 15-25 cm bez pokryvu až do příštího setí. Výnos kukuřice je velmi spojen se zásobami vody v půdě při výsevu v rámci praxe RFM, FM, SM, MOM, MTMC a ST ve srovnání s NT a RT. Mulčování hřebene a brázdy (RFM) a hluboká orba (ST) zvýšily výnosy kukuřice o 58%, respektive o 9% a z hlediska využití vody to bylo o 61 a 9%. Autoři proto navrhují zvýšit zachytávání půdní vody při výsevu kukuřice a podpořit používání praxe mulčování hřebene i brázdy za pomoci plastové folie ke zlepšení výnosu zrna a využití vody ve studované oblasti.

Zpracoval/a: Ing. Petra Křížová, Česká zemědělská univerzita v Praze, petrakrizova@af.czu.cz