Anglicky: Innovative livestock production technology

Zdroj: A. B. Baragunov, I. A. Savvateeva, S. H. Kushaev, A. A. Kumakhovand Z. R. Kudaev O. P. 2020. Conference Series: Earth and Environmental Science, Volume 421, Issue 3

Klíčová slova: "dojnice, chov hospodářských zvířat, dojení, venkovní chov"

Dostupný z: https://iopscience-iop-org.ezproxy.techlib.cz/article/10.1088/1755-1315/421/3/032012


Autoři v příspěvku seznamují čtenáře se záměrem inovativního řešením chovu dojnic na území Severního Kavkazu. To disponuje přírodními zdroji v podobě bohatých smíšených pastvin nacházejících se v horských oblastech. Záměrem je tento přírodní zdroj využít, pro chov skotu s tržní produkcí mléka. Standardní technologie ale nejsou určeny pro dojení v horských podmínkách. Kromě toho je kvůli chybějící infrastruktuře v horských oblastech s umístěním pastvin spojena organizace výrobního procesu s obtížemi v zásobování energií a dopravou. Autoři popisují vyvinutý technologický postup produkce kravského mléka v horských podmínkách s využitím hospodaření s dálkovým způsobem řízení stáda v uzavřeném cyklu. Technologická linka obsahuje dojicí stroje pro horské podmínky, prostředky pro sběr hnoje, výrobu energie s využitím alternativních zdrojů, systém využití výrobních odpadů pro produkci metanu (bioplynu) a organických hnojiv aplikovaných do půdy na pastvinách. Použití podestýlky pro výrobu energie znamená pro jednu farmu (cca 200 ks) úspory ve spotřebě energie cca 22 MWh. Produkovaný bioplyn je používán k pohonu vývěvy dojicí jednotky UDS-3B. Jako doplňkový zdroj je plánováno využít elektřinu z větrných či vodních turbín, případně ze solárních panelů. Technologie je navržena jako bezodpadová a má uzavřený výrobní cyklus s ohledem na využití vlastních zdrojů ve výrobním procesu. Zavedení navržené technologie uzavřeného mléčného chovu umožní získat vysoce kvalitní mléko a maso s využitím energeticky úsporných technologií, zachování ekologie životního prostředí s produkcí kvalitních organických hnojiv a s pozitivním ekonomickým efektem. Důležitou součástí je z ekonomického hlediska prodej přebytků z farmy třetím stranám. Technické zařízení získalo certifikaci a potvrdilo deklarované výsledky v praktickém provozu. Zavedení navržené technologie chovu dojnic v horských podmínkách výrazně zlepší hospodaření a ziskovost zemědělců v regionu. V českých podmínkách lze za inspiraci považovat zejména kladení důrazu na energetickou soběstačnost farmy a využívání statkových organických hnojiv na úkor minerálních.

Zpracoval/a: Ing. Jiří Souček, Ph.D., Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i., jiri.soucek@vuzt.cz