Zdroj: Zhu, Y., & Balke, K.-D. (2008). Groundwater protection: What can we learn from Germany? Journal of Zhejiang University. Science. B, 9(3), 227–231. http://doi.org/10.1631/jzus.B0710639

Klíčová slova: "bezpečnost pitné vody, německo, ochranná pásma podzemních vod, ochrana vod"

Dostupný z: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2266878/


Zabezpečení jakosti pitné vody zajišťuje Německá vodárenská společnost komplexním konceptem, tj. ochranou celé oblasti od jímacího území až k uživateli. To zahrnuje preventivní ochranu okolo jímacího území, bezpečnou úpravu vody, přísnou údržbu distribuční sítě pitné vody, průběžnou kontrolu a intenzivní školení pracovníků.

Ochranná pásma zdrojů podzemních vod spolu s účinnými předpisy a kontrolou hrají velmi důležitou roli. Rozlišují se  tři stupně ochranných pásem s různými omezeními ve využívání půdy. Voda v nádržích a jezerech je rovněž chráněna ochrannými pásmy povrchových vod. V okolním území je také kontrolováno užívání půdy. Speciální opatření jsou nezbytná, pokud zde dochází k okyselení způsobenému kyselým deštěm nebo k eutrofizaci způsobenou přítokem odpadních vod. Velmi důležitá je spolupráce mezi vodárenskými společnostmi a zemědělci hospodařícími v blízkosti vodních zdrojů. Cílem je ekologický způsob hospodaření v souvislosti s ochranou vodních zdrojů, s cílem snížit aplikaci hnojiv a přípravků na ochranu rostlin. Finanční ztráty musí být kompenzovány vodárenskými společnostmi.

Některé vodoprávní úřad v Německu dospěly k dohodě se zemědělci, kteří hospodaří v okolí podzemních zdrojů pitné vody. Vzhledem k tomu, že zemědělství je velmi často zdrojem znečištění vod, především používáním hnojiv (dusičnany, fosfáty, amoniak) a pesticidů, vodoprávní úřady přesvědčily zemědělce, aby přešli z konvenčního na ekologické zemědělství, a to výlučně využíváním přírodních hnojiv a snížením počtu zvířat na pouhé 2 krávy na hektar. Přísná kontrola těchto předpisů zajišťuje, že tento režim je dodržován.

Zemědělci, kteří si uvědomují nedostatek svých příjmů nebo mají vysoké investiční náklady, jsou finančně kompenzováni. Bylo prokázáno, že platba zemědělcům je pro vodoprávní úřady mnohem levnější než náklady za úpravu znečištěné vody.

Zpracoval/a: Ing. Petra Oppeltová, Ph.D., Mendelova univerzita v Brně, oppeltova@mendelu.cz