Anglicky: Changes of soil organic matter under minimum tillage in different soil-climatic conditions

Zdroj: Svobodová O., Jančíková J., Horáček J., Liebhard P., Čechová V.: (2010): Changes of soil organic matter under minimum tillage in different soil-climatic conditions. Soil & Water Res., 5: 146-152.

Klíčová slova: "kambisol; černozem; obsah a kvalita humusu; humusové frakce; minimální zpracování půdy"

Dostupný z: https://www.agriculturejournals.cz /web/swr.htm?type=article&id=1_2010-SWR


Ve specifickém experimentu byly pozorovány kvantitativní a kvalitativní vlastnosti půdní organické hmoty na polní ploše v Rakousku na černozemi a ve střednědobém polním pokusu ve Studené (Česká republika) na kambisolu. Byly porovnávány dvě technologie zpracování půdy - minimální zpracování půdy (MT) a konvenční zpracování půdy (CT). Byly sledovány kvantitativní a kvalitativní parametry půdní organické hmoty vzorků půdy v letech 2004-2005.

Kambisol vykazoval vyšší hodnoty kvantitativních parametrů půdní organické hmoty u MT v porovnání s parametry u CT v celém půdním profilu. Pro kambisol byly kvalitativní parametry pro obě technologie téměř srovnatelné.

Černozem vykazovala příznivější hodnoty kvantitativních parametrů v povrchové vrstvě u MT, nicméně hodnoty měly spíše opačný trend v hlubších půdních vrstvách. CT prokázala mírně příznivější hodnoty parametrů kvalitativní půdní organické hmoty u černozemě. Dá se říci, že změny organické hmoty při použití různých technologií zpracování půdy jsou u černozemě pomalejší a méně významné než u změn organických látek u kambisolu. Výsledky kvantitativních a kvalitativních parametrů neodpovídají obecně uznávaným hodnotám půdního typu černozem.

 

Nicméně obecně příznivější vlastnosti organické hmoty byly zjištěny u minimálního zpracování půdy oproti konvenčnímu.

Zpracoval/a: Ing. Barbora Badalíková, Výzkumný ústav pícninářský, spol. s.r.o., badalikova@vupt.cz