Anglicky: The long-term changes in soil organic matter contents and quality in Chernozems

Zdroj: Horáček J., Novák P., Liebhard P., Strosser E., Babulicová M. (2017): The long-term changes in soil organic matter contents and quality in Chernozems. Plant Soil Environ., 63: 8-13.

Klíčová slova: "kvalita a kvantita půdní organické hmoty, změny půdní organické hmoty v čase, organické látky"

Dostupný z: https://www.agriculturejournals.cz/web/


Pro účely posouzení dlouhodobých změn organické hmoty v půdě byly analyzovány dvě sady vzorků půdy černozemě a paralelně porovnány: "staré" vzorky souborů získané během průzkumu půdy v letech 1960-1970 v bývalém Československu a soubor "současných" (2013) vzorků z přesně stejných míst jako archivní vzorky. Nedávno odebrané vzorky odhalily horší kvalitativní parametry (nižší poměry humínové kyseliny k fulvové kyselině a vyšší hodnoty kvantity Q4/6) než staré vzorky souboru, a to na všech lokalitách. Na druhé straně kvantitativní parametry půdní organické hmoty (oxidační uhlík -  Cox a všechny jeho určené složky) ukázaly opačné výsledky. Množství celkové organické hmoty v půdě je nyní na stejných místech vyšší než před padesáti lety. Lze konstatovat, že současný pokles kvality půdní organické hmoty u černozemě je částečně kompenzován vyšší akumulací organické hmoty v půdě. Bylo zjištěno, že všechny analyzované vzorky černozemě mají mnohem horší kvalitativní parametry organické hmoty než hodnoty uvedené pro tento typ půdy ve starší literatuře. Porovnání současných údajů a datových souborů o kvalitě černozemě však může být stále považováno za otevřenou otázku a vyžaduje komplexnější výzkum.

V poslední době dochází ke zhoršení kvality půdní organické hmoty černozemí v porovnání se staršími údaji v literatuře pro tento půdní typ. Jeví se nutné přehodnocení funkce fulvokyselin v neutrálních a slabě alkalických půdách a tím více by se měla věnovat pozornost funkci frakce humusových látek. Současně je třeba se věnovat možnosti kompenzace zhoršené kvality půdní organické hmoty černozemí vyšší vazbou C. 

Zpracoval/a: Ing. Barbora Badalíková, Výzkumný ústav pícninářský, spol. s.r.o., badalikova@vupt.cz