Anglicky: Effect of drip irrigation and complementary nutrition with nitrogen on potato quality and yield

Zdroj: Elzner, P., Jůzl, M., Jůzl, M. 2018. Effect of drip irrigation and complementary nutrition with nitrogen on potato quality and yield. Acta Univ. Agric. Silvic. Mendelianae Brun. 66, 149-153

Klíčová slova: "brambory, kapková závlaha, fertigace, výnos, hodnota obsahu škrobu"

Dostupný z: https://acta.mendelu.cz/66/1/0149/


V r. 2016 byl v lokalitě Žabčice na jižní Moravě zahájen jednosezónní maloparcelkový pokus kapkové závlahy brambor pro hodnocení vlivu na výnos hlíz a obsah škrobu v hlízách. Byly hodnoceny dvě odrůdy – Monika (rané) a Jolana (polorané) a tři intenzity kapkové závlahy, plus kontrola bez závlahy. Intenzita závlahy byla dávkována na 60, 65 a 70% využitelné vodní kapacity (VVK) půdy. Dále bylo hodnoceno různé hnojení minerálním dusíkem; pouze jednorázové hnojení před sázením (120 kg N/ha) vs průběžná fertigace během vegetační sezóny (4x, celkem 60 kg N/ha) včetně jednorázové přihnojení před sázením (60 kg N/ha). Výsledky pokusu ukázaly, že všechny zavlažované varianty vykázaly 30-60% nárůst výnosu oproti nezavlažované kontrole. Vliv průběžné fertigace vs jednorázové hnojení byl statisticky neprůkazný. Obsah škrobu byl primárně určen odrůdou; hodnoty škrobu v hlízách byly o něco vyšší v zavlažovaných variantách oproti nezavlažovaným, nicméně rozdíly byly statisticky neprůkazné. Na základě výsledků tohoto výzkumu lze konstatovat, že kapková závlaha je vysoce efektivní způsob závlahy také u brambor z hlediska optimalizace výnosu i kvality brambor, resp. obsahu škrobu v hlízách. Významné zvýšení výnosu bylo zjištěno i u nejnižší intenzity závlahy, tj. u dávek na úrovni 60% VVK. Vyšší závlahové dávky neprokázaly významné zvýšení výnosu.

Zpracoval/a: Ing. Petr Fučík, Ph.D., Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i., fucik.petr@vumop.cz