Anglicky: The effect of milk frequency on milk yield and milk composition in ewes

Zdroj: Mačuhová, L., Tančín, V., Mačuhová, J. 2020. The effect of milk frequency on milk composition in ewes. Czech J. Anim. Sci. 65, 2, 41 – 50.

Klíčová slova: "ovce, frekvence dojení, počet somatických buněk "

Dostupný z: https://doi.org/10.17221/254/2019-CJAS


Frekvence dojení patří mezi jeden ze zásadních faktorů ovlivňující množství získaného mléka. Hodně pozornosti se tomuto faktoru věnovalo v uplynulých letech u vysokoprodukčních dojnic, ale u ovcí se této problematice příliš pozornosti nedávalo. Obecně platí, že zvýšením frekvence dojení se dosáhne vyššího denního nádoje (o cca 3 – 36 %), ale musí se věnovat pozornost složkám mléka, které mohou výrazně klesat. Autoři tohoto článku sumarizují data získaná z vědecké literatury řešící toto téma. Z výsledků vyplývá, že rozhodující je velikost mléčné cisterny. Ovce s malou mléčnou žlázou je vhodné dojit vícekrát denně, ovce s velkými vemeny, kde je velká mléčná cisterna mohou být dojena 1x denně (velikost mléčné žlázy souvisí s plemennou příslušností). Také bylo prokázáno, že u ovcí s velikou mléčnou cisternou vynechání jednoho, dvou dojení v rámci týdne nemá negativní vliv na produkci mléka, obsahy složek a množství somatických buněk. Autoři v závěru příspěvku dávají doporučení přizpůsobovat frekvenci dojení fázi laktace. Na začátku by se měli bahnice dojit 3x denně, v polovině laktace dojit ráno a večer a krátkou dobu při ukončování laktace dojit jedenkrát denně. Správně dle mého názoru také autoři upozorňují na ekonomickou stránku věci, kdy je potřeba zohlednit čas, náklady na dojení, desinfekci atd., aby zvyšování frekvence dojení nevedlo k většímu omezování chovatele a měl čas na další činnosti, zpracování mléka a výrobu mléčných produktů.        

Zpracoval/a: doc. Ing. Radek Filipčík, Ph.D., Mendelova univerzita v Brně, radek.filipcik@mendelu.cz