Anglicky: Uznesenie Vlády Slovenskej republiky č. 573 z 20. novembra 2014 ku Koncepcii revitalizácie hydromelioračných sústav na Slovensku.

Zdroj: Jahnátek L. a kol. (2014). Koncepcia revitalizácie hydromelioračných sústav na Slovensku. Usnesení vlády č. 573 z 20. 11. 2014. 52 stran

Klíčová slova: "revitalizace hydromeliorací, regulace hpv, údržba odvodnění, řízený provoz odvodnění, hoz – hlavní odvodňovací zařízení"

Dostupný z: http://www.rokovanie.sk/File.aspx/ViewDocumentHtml/Uznesenie-14472?listName=Uznesenia&prefixFile=m_


Specifikem České a Slovenské republiky je společná historie v oblasti vodního hospodářství a značná podobnost klimatických podmínek. Proto je i pro české zemědělce a vodohospodáře inspirativní aktuální způsob řešení problematiky odvodnění na Slovensku. Materiál řeší scénáře možného vlivu klimatické změny na vývoj produkčních ploch hlavních plodin s ohledem na nastavené podmínky potravinové bezpečnosti. Posouzen je také potenciál vodních zdrojů pro potřeby závlah včetně možností regulace odtoku vody (včetně odtoku vod drenážních) a představen je plán revitalizace závlahových a odvodňovacích soustav včetně analýzy zdrojů financování pro budoucí období.

V dokumentu jsou stanoveny hlavní strategie pro zachování vody v půdě:

-    efektivní dotace půdní vody zavlažovacími zařízeními,

-    dotace půdní vody regulací HPV v hydromelioračních kanálech,

-    řízeným využíváním odvodňovacích zařízení, realizací regulačních objektů na kanálech a v odvodněné ploše uplatněním systému řízení drenážního odtoku,

-    péčí o hlavní odvodňovací zařízení - HOZ (aktuálně plní Hydromeliorácie, s.p.),

-    prohlubováním aktivní vrstvy půdy a zvyšováním infiltrace do půdy.

Odvodňovací detail (POZ) je podle dokumentu převážně ve vlastnictví majitelů pozemků, tj. obdoba situace v ČR. Funkce HOZ byly v průběhu předchozích 20-ti let rozšiřovány i o odvodnění intravilánů. V rámci delimitací byly na s.p. Hydromeliorácie delimitovány také části DVT, které byly součástí odvodňovacích staveb. Současný stav HOZ je s ohledem na minimální údržbu, danou nedostatkem financí, v posledních dvou desetiletích nevyhovující až havarijní. Cílem návrhu obnovy a rekonstrukcí je vnesení prvku řízení do úrovně hladiny v kanálech s možností zvýšení retence vody nebo s cílem uplatnění závlahy při zachování odvodňovací funkce HOZ.

Zpracoval/a: doc. Ing. Zbyněk Kulhavý, CSc., Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i., kulhavy.zbynek@vumop.cz