Anglicky: Using sorghum to suppress weeds in autumn planted maize

Zdroj: Faroog, M a kol. 2020 Using sorghum to suppress weeds in autumn planted maize. CROP PROTECTION. Vol. 133. DOI: 10.1016/j.cropro.2020.105162

Klíčová slova: "alelopatie; čirok; osevní postupy; vodní výluhy"

Dostupný z: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0261219420300958?via%3Dihub


Kukuřice patří mezi nejvíce pěstované plodiny na světě. Vzhledem k tomu, že se pěstuje v širokých řádcích, mé poměrně nízkou konkurenční schopnost vůči plevelným rostlinám zejména v první polovině vegetačního období. To klade poměrně nutnost používání herbicidních přípravků. Vzhledem k problematice vzniku rezistence plevelů vůči herbicidům je regulace plevelů stále složitější. Proto je stéle větší pozornost věnována technologiím pěstování, agrotechnice a v posledních letech i možnosti alelopatického působení některých rostlin. V posledních letech je podrobně sledován vliv čiroku a jeho kompetičních schopností právě při pěstování kukuřice. Plevelné rostliny silně konkurují a výrazně snižují výnosy kukuřice (Zea mays L.). Konkurují především využitím dostupných zdrojů, jako je voda, živiny a prostor. Z tohoto pohledu je alelopatie zajímavou možností potlačení plevelů v obilninách a samozřejmě v kukuřici. Tato studie byla provedena s cílem vyhodnotit potenciál potlačování plevelů v kukuřici vyseté po čiroku. Sledovány byly celkem tři varianty; kontrola; kompost z čiroku a extrakt čiroku ve vodě. V kukuřici vyseté po čiroku byl zjištěn pokles v pokryvnosti plevelů ve srovnání s kontrolou o 23% hmotnost plevelů poklesla o 23,6 %. Aplikace výluku významně snížila zaplevelení, nejúčinnější však byla kombinovaná aplikace obou variant. Porosty kukuřice byly výrazně vyšší a výnos zrna též, ve srovnání s kontrolní variantou. Kukuřice vysetá po čiroku vyprodukovala vyšší výnos než kukuřice vysetá po úhoru. Závěrem lze konstatovat, že kombinovaná aplikace obou variant projevila spolehlivou regulaci plevelů a zvýšenou úrodu kukuřice.

Zpracoval/a: doc. Ing. Jan Mikulka, CSc., Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., mikulka@vurv.cz